Czech Golf Federation

Czech golf federation

Ochrana osobních údajů

čl. I
Obecné informace

Dovolujeme si Vás informovat o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, které jste poskytl/a našemu spolku Česká golfová federace, IČ: 452 51 100, se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Bráník, zapsanému ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 2368 (dále jen “ČGF” nebo "Provozovatel").

Tímto dokumentem naplňujeme naší informační povinnost ve smyslu ust. čl. 12, čl. 13 a čl. 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”).

ČGF považuje získané osobní a další údaje za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídí GDPR a adaptačními zákony ČR upravujícími tuto oblast.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s politikou ČGF při práci s osobními daty. Tato politika může být změněna zveřejněním její nové verze na této stránce. Osobní údaje jsou využívány pouze pro potřebu Provozovatele stránek a nebudou poskytovány žádné třetí straně.

 

čl. II
Správce osobních údajů

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je ČGF. Ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat pomocí elektronické pošty na adrese: gdpr@cgf.cz.

 

čl. III
Účel zpracování osobních údajů

Některé údaje o návštěvách jsou automaticky shromažďovány pro statistické účely. Jedná se např.: o IP adresu, operační systém, verzi prohlížeče a rozlišení obrazovky počítače, ze kterého je návštěva realizována. Tyto údaje jsou následně použity při vedení obecných kvantitativních statistik.

Osobní údaje mohou být zpracovány za účelem plnění smluv či za účelem poskytování informací o novinkách, soutěžích a dalších akcí ČGF.

Osobní údaje jsou zpracovány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst 1 písm. a) GDPR, na základě splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, na základě splnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a pro účely oprávněných zájmů příslušného správce, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě ve smyslu § 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem rozvoje a udržování vztahů s našimi členy nebo obchodními partnery. Chceme budovat dlouhodobé a oběma stranám prospěšné vztahy.

 

čl. IV
Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po omezenou dobu, tj. po dobu 10 let.

 

čl. V
Zpracování osobních údajů

Tyto internetové stránky používají cookies. Cookies umožňují stránkám zapamatovat si informace, které usnadňují její další použití uživatelem.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

 

čl. VI
Práva subjektů údajů

Každý uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm ČGF eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Každý uživatel může také požádat o vymazání veškerých svých osobních údajů. Žádost o vymazání je možné zaslat na gdpr@cgf,cz.

Dle GDPR mají subjekty údajů právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatnit právo na přenositelnost údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, pak má subjekt údajů právo odvolat kdykoli tento souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu může provést buďto automatizovaně nebo písemně, a to na kontaktech uvedených výše.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud k tomu existuje relevantní příčina.

V případě, že poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout v potřebné míře. V případě, že tyto údaje odmítne poskytnout, je správce oprávněn neuzavřít s daným subjektem spolupráci či jinak zabezpečit svá práva.

Advertisement
Banner
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE