Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Pravidlo 6 - Hráč

Pravidlo 6 - Hráč

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

6-1. Pravidla

Hráč a jeho nosič sami odpovídají za svou znalost Pravidel. Jestliže nosič během stanoveného kola jakkoli poruší Pravidla, obdrží příslušný trest hráč.

6-2. Hendikep

a. Hra na jamky

Před zahájením zápasu v soutěži hrané s hendikepy by si hráči měli navzájem zjistit své hendikepy. Jestliže hráč oznámí vyšší hendikep, než na jaký má nárok, a začne s ním hrát zápas, a pokud to ovlivní počet obdržených nebo darovaných ran, je diskvalifikován. Jinak musí hrát s oznámeným hendikepem.

b. Hra na rány

V každém kole soutěže hrané s hendikepy musí soutěžící před odevzdáním výsledkového lístku Soutěžnímu výboru zajistit, aby na něm byl uveden jeho hendikep. Jestliže odevzdá výsledkový lístek (Pravidlo 6-6b), na kterém není uveden žádný hendikep nebo na kterém je uveden hendikep vyšší, než na jaký má nárok, a pokud to ovlivní počet obdržených nebo darovaných ran, je v soutěži hrané s hendikepy diskvalifikován; jinak platí dosažený výsledek.

Poznámka: Hráč sám odpovídá za svou znalost toho, na kterých jamkách dává nebo dostává hendikepové rány.

6-3. Čas startu a skupiny

a. Čas startu

Hráč musí odstartovat v čase určeném Soutěžním výborem.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-3a:

Pokud se hráč dostaví na start připraven ke hře do 5 minut po svém startovním čase, je trestem za pozdní příchod ztráta první jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány na první jamce ve hře na rány. Jinak je trestem za porušení tohoto Pravidla diskvalifikace.

Soutěže proti par a proti bogey – Viz Poznámku 2 u Pravidla 32-1a.

Stableford – Viz Poznámku 2 u Pravidla 32-1b.

Výjimka: Pokud Soutěžní výbor usoudí, že hráči zabránily ve včasném startu výjimečné okolnosti, neobdrží hráč žádný trest.

b. Skupiny

Ve hře na rány musí soutěžící zůstat po celé kolo v té skupině, do které byl Soutěžním výborem zařazen, ledaže Soutěžní výbor povolí nebo schválí změnu.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-3b:

Diskvalifikace.

(Hra o nejlepší míč a hra čtyřmi míči – viz Pravidla 30-3a a 31-2)

6-4. Nosič

Hráči smí pomáhat nosič, ale hráč smí v každém okamžiku mít pouze jednoho nosiče.

*TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-4:

Hra na jamky – Po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení tohoto Pravidla, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení tohoto Pravidla. Nejvyšší možný trest v jednom kole je odečtení dvou jamek.

Hra na rány – Dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení tohoto Pravidla. Nejvyšší možný trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány (dvě rány na prvních dvou jamkách, kde došlo k porušení tohoto Pravidla).

Hra na jamky i hra na rány – v případě zjištění porušení tohoto Pravidla mezi dvěma jamkami se má za to, že ke zjištění došlo během hraní následující jamky, s odpovídajícími důsledky ohledně trestu.

Soutěže proti par a proti bogey – Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1a.

Stableford – Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1b.

*Hráč, který měl v rozporu s tímto Pravidlem více než jednoho nosiče, musí ihned po zjištění tohoto provinění zajistit, aby po zbytek stanoveného kola již v žádném okamžiku neměl více než jednoho nosiče. Jinak je hráč diskvalifikován.

Poznámka: Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1) zakázat používání nosičů nebo omezit hráčův výběr nosiče.

6-5. Míč

Hráč sám odpovídá za to, že hraje správným míčem. Každý hráč by si měl svůj míč označit nějakou identifikační značkou.

6-6. Výsledky ve hře na rány

a. Zapisování výsledků

Po každé jamce by měl zapisovatel společně se soutěžícím zkontrolovat jeho výsledek a zaznamenat jej do výsledkového lístku. Po skončení kola musí zapisovatel výsledkový lístek podepsat a předat jej soutěžícímu. Jestliže výsledky zapisovalo více zapisovatelů, musí každý z nich podepsat tu část, za kterou odpovídá.

b. Podepsání a odevzdání výsledkového lístku

Po skončení kola by měl soutěžící zkontrolovat svůj výsledek na každé jamce a případné sporné body vyřešit se Soutěžním výborem. Soutěžící musí zajistit, aby zapisovatel nebo zapisovatelé podepsali výsledkový lístek, sám jej podepsat a odevzdat Soutěžnímu výboru co nejdříve je to možné.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-6b:

Diskvalifikace.

c. Změna výsledků

Na výsledkovém lístku, který již soutěžící odevzdal Soutěžnímu výboru, nelze provést žádnou změnu.

d. Nesprávný výsledek na jamce

Soutěžící sám odpovídá za správnost výsledků jednotlivých jamek zaznamenaných na výsledkovém lístku. Jestliže odevzdaný výsledek na některé jamce je nižší, než je skutečný výsledek, je soutěžící diskvalifikován. Jestliže odevzdaný výsledek na některé jamce je vyšší, než je skutečný výsledek, platí odevzdaný výsledek.

Výjimka: Jestliže soutěžící odevzdá výsledek na některé jamce je nižší, než je skutečný výsledek, pouze protože nezapočítal jednu nebo více trestných ran, o kterých předtím, než odevzdal výsledkový lístek, nevěděl, že je obdržel, není diskvalifikován. Za těchto okolností soutěžící obdrží předepsaný trest podle příslušného Pravidla a navíc dodatečný trest dvou trestných ran za každou jamku, kde se dopustil porušení Pravidla 6-6d. Tato výjimka se neuplatní, pokud je předepsaným trestem diskvalifikace ze soutěže.

Poznámka 1: Za správné sečtení výsledků a započítání hendikepu uvedeného na výsledkovém lístku odpovídá Soutěžní výbor – viz Pravidlo 33-5.

Poznámka 2: Ve hře na rány čtyřmi míči, viz také Pravidla 31-3 a 31-7a.

6-7. Nepřípustné zdržování; Pomalá hra

Hráč musí hrát bez nepřípustného zdržování a v souladu s tempem hry, pokud Soutěžní výbor takové tempo stanoví. Mezi dokončením jamky a odehráním z následujícího odpaliště nesmí hráč nepřípustně zdržovat hru.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-7:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.

Soutěže proti par a proti bogey – viz Poznámku 2 u Pravidla 32-1a.

Stableford – viz Poznámku 2 u Pravidla 32-1b.

Další následné porušení – diskvalifikace.

Poznámka 1: Jestliže hráč nepřípustně zdržuje hru mezi jamkami, zdržuje tím hru na následující jamce a trest se vztahuje na tuto jamku, kromě soutěží proti bogey, proti par a Stableford (viz Pravidlo 32).

Poznámka 2: Aby zabránil pomalé hře, může Soutěžní výbor v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1) stanovit tempo hry, včetně maximálního povoleného času k odehrání stanoveného kola, jamky nebo rány.

Ve hře na jamky může Soutěžní výbor v rámci takové podmínky upravit trest za porušení tohoto Pravidla následovně:
První porušení – ztráta jamky;
Druhé porušení – ztráta jamky;
Další následné porušení – diskvalifikace.

Ve hře na rány může Soutěžní výbor v rámci takové podmínky upravit trest za porušení tohoto Pravidla následovně:
První porušení – jedna trestná rána;
Druhé porušení – dvě trestné rány;
Další následné porušení – diskvalifikace.

6-8. Přerušení hry; Obnovení hry

a. Kdy je povoleno

Hráč nesmí přerušit hru kromě případů, kdy:

(i) hru přeruší Soutěžní výbor;

(ii) se obává nebezpečí blesku;

(iii) požaduje rozhodnutí Soutěžního výboru o sporné otázce (viz Pravidla 2-5 a 34-3); nebo

(iv) má pro to jiný dobrý důvod, např. náhlé onemocnění.

Špatné počasí není samo o sobě dostatečným důvodem pro přerušení hry.

Jestliže hráč přeruší hru bez výslovného svolení Soutěžního výboru, musí to Soutěžnímu výboru ohlásit co nejdříve je to možné. Pokud tak učiní a Soutěžní výbor uzná jeho důvod za dostatečný, není potrestán. Jinak je hráč diskvalifikován.

Výjimka ve hře na jamky: Hráči, kteří přeruší zápas ve hře na jamky po vzájemné dohodě, nejsou diskvalifikováni, pokud tím nezdrží celou soutěž.

Poznámka: Opuštění hřiště neznamená samo o sobě přerušení hry.

b. Postup při přerušení hry Soutěžním výborem

Jestliže je hra přerušena Soutěžním výborem a hráči v zápase nebo ve skupině jsou právě mezi dvěma jamkami, nesmí začít hrát dříve, než Soutěžní výbor nařídí obnovení hry. Jestliže již začali hrát jamku, mohou hru okamžitě přerušit nebo v ní pokračovat, pokud tak učiní bez zdržování. Jestliže se rozhodnou pokračovat, mohou hru přerušit ještě před dohráním jamky. Po dohrání jamky musí být hra přerušena v každém případě.

Hráči musí pokračovat ve hře, jakmile Soutěžní výbor nařídí obnovení hry.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-8b:

Diskvalifikace.

Poznámka: Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže (Pravidlo 33-1) stanovit, že v potenciálně nebezpečných situacích musí být hra přerušena okamžitě, jakmile to Soutěžní výbor nařídí. Pokud hráč hru okamžitě nepřeruší, je diskvalifikován, pokud okolnosti neopravňují prominutí uvedeného trestu podle Pravidla 33-7.

c. Zvednutí míče při přerušení hry

Jestliže hráč přeruší hru podle Pravidla 6-8a během hraní jamky, může svůj míč beztrestně zvednout, pouze pokud byla hra přerušena Soutěžním výborem nebo pokud pro zvednutí míče existuje dobrý důvod. Před zvednutím míče musí hráč označit jeho polohu. Jestliže hráč přeruší hru a zvedne svůj míč bez výslovného svolení Soutěžního výboru, musí při svém ohlášení Soutěžnímu výboru (Pravidlo 6-8a) ohlásit i zvednutí míče.

Jestliže hráč zvedne svůj míč bez dobrého důvodu, neoznačí před zvednutím jeho polohu nebo neohlásí toto zvednutí míče, je potrestán jednou trestnou ranou.

d. Postup při obnovení hry

Hra musí být obnovena tam, kde byla přerušena, a to i když je obnovena až následujícího dne. Předtím než nebo jakmile je hra obnovena, musí hráč postupovat následovně:

(i) jestliže hráč zvedl svůj míč, přičemž k tomu byl podle Pravidla 6-8c oprávněn, musí umístit na místo, ze kterého byl zvednut původní míč, buď původní míč, nebo nahrazený míč. Jinak musí vrátit na původní místo původní míč;

(ii) jestliže hráč svůj míč nezvedl, přičemž k tomu byl podle Pravidla 6-8c oprávněn, může svůj míč zvednout, očistit a vrátit na původní místo nebo jej nahradit jiným míčem na místě, ze kterého byl zvednut původní míč. Před zvednutím míče musí hráč označit jeho polohu; nebo

(iii) jestliže došlo během přerušení hry k pohnutí míče nebo předmětu označující jeho polohu (včetně větrem nebo vodou), musí hráč umístit míč nebo předmět označující jeho polohu na místo, ze kterého byly původní míč nebo předmět označující jeho polohu přesunuty.

Poznámka: Jestliže není možné zjistit místo, na které se má míč umístit, musí být toto místo co nejpřesněji odhadnuto a míč se musí umístit na toto určené místo. Ustanovení Pravidla 20-3c neplatí.

*TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 6-8d:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.

*Jestliže hráč obdrží všeobecný trest za porušení Pravidla 6-8d, neobdrží již žádný další trest podle Pravidla 6-8c.

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP