Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště

Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

25-1. Půda v abnormálním stavu

a. Překážení

Půda v abnormálním stavu překáží, jestliže v ní míč leží nebo se jí jakkoli dotýká nebo když překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu. Jestliže hráčův míč leží na jamkovišti, překáží půda v abnormálním stavu na jamkovišti také tehdy, pokud překáží v dráze patu. Překážení ve směru hry není samo o sobě překážením ve smyslu tohoto Pravidla.

Poznámka: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo, kterým stanoví, že překážení půdy v abnormálním stavu v postoji není samo o sobě překážením ve smyslu tohoto Pravidla.

b. Úleva

Kromě případu, kdy je míč ve vodní překážce nebo podélné vodní překážce, může hráč využít úlevu od překážení půdy v abnormálním stavu následovně:

(i) V poli: Jestliže míč leží v poli, musí jej hráč zvednout a beztrestně spustit do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy, avšak ne blíže jamce. Nejbližší místo úlevy nesmí být v překážce ani na jamkovišti. Když je míč spuštěn do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy, musí se nejprve dotknout hřiště na takovém místě, kde nedochází k překážení půdy v abnormálním stavu, a které není v překážce ani na jamkovišti.

(ii) V bankru: Jestliže je míč v bankru, musí jej hráč zvednout a spustit buď:

(a) beztrestně v souladu s výše uvedeným odstavcem (i) s tím, že nejbližší místo úlevy musí být v daném bankru a míč se musí spustit v daném bankru. Pokud není možná úplná úleva, musí se míč beztrestně spustit co nejblíže místu, kde míč původně ležel, na tu část hřiště v daném bankru, která poskytuje největší možnou úlevu od dané půdy v abnormálním stavu, avšak ne blíže jamce; nebo

(b) s připočtením jedné trestné rány mimo bankr tak, aby původní místo, na kterém míč ležel, bylo přímo mezi jamkou a místem spuštění bez omezení, jak daleko za bankrem se míč smí spustit.

(iii) Na jamkovišti: Jestliže míč leží na jamkovišti, musí jej hráč zvednout a beztrestně umístit na nejbližší místo úlevy, které není v překážce. Pokud není možná úplná úleva, musí se míč beztrestně umístit na místo, které je co nejblíže původnímu místu a které poskytuje největší možnou úlevu od dané půdy v abnormálním stavu, avšak ne blíže jamce ani v překážce. Nejbližší místo úlevy nebo největší možné úlevy může být mimo jamkoviště.

(iv) Na odpališti: Jestliže míč leží na odpališti, musí jej hráč zvednout a beztrestně spustit v souladu s výše uvedeným odstavcem (i).

Míč zvednutý podle Pravidla 25-1b se smí očistit.

(Míč se zakutálí do polohy, v níž dochází ke stejnému překážení, od kterého hráč využil úlevu – viz Pravidlo 20-2c(v))

Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle tohoto Pravidla, jestliže (a) je rána zjevně neproveditelná, a to kvůli překážení něčeho jiného než půdy v abnormálním stavu, nebo (b) by k překážení půdy v abnormálním stavu docházelo pouze při zjevně bezdůvodné ráně nebo při nikoli nezbytně nutném neobvyklém postoji, švihu nebo směru hry.

Poznámka 1: Jestliže je míč ve vodní překážce (včetně podélné vodní překážky), nemá hráč nárok na beztrestnou úlevu od překážení půdy v abnormálním stavu. Hráč musí buď hrát míč, jak leží (pokud to není zakázáno Místním pravidlem), nebo postupovat podle Pravidla 26-1.

Poznámka 2: Pokud není míč, který se má spustit nebo umístit podle tohoto Pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

c. Míč v půdě v abnormálním stavu nenalezen

Je otázkou skutkové podstaty, zda míč, který nebyl nalezen poté, co byl zahrán směrem k půdě v abnormálním stavu, je v této půdě v abnormálním stavu. Aby bylo možno použít toto Pravidlo, musí být známo nebo prakticky jisté, že míč je v půdě v abnormálním stavu. Jinak musí hráč postupovat podle Pravidla 27-1.

Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že míč, který nebyl nalezen, je v půdě v abnormálním stavu, může hráč využít úlevu podle tohoto Pravidla. Pokud se tak rozhodne, musí se určit místo, kde míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu. Pro potřeby tohoto Pravidla se pak uvažuje, jako by míč ležel na tomto místě. Hráč pak musí postupovat následovně:

(i) V poli: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu v místě, které je v poli, může hráč beztrestně nahradit míč jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 25-1b(i).

(ii) V bankru: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu v místě, které je v bankru, může hráč beztrestně nahradit míč jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 25-1b(ii).

(iii) Ve vodní překážce (včetně podélné vodní překážky): Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu v místě, které je ve vodní překážce, hráč nemá nárok na beztrestnou úlevu. Hráč musí postupovat podle Pravidla 26-1.

(iv) Na jamkovišti: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod půdy v abnormálním stavu v místě, které je na jamkovišti, může hráč beztrestně nahradit míč jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 25-1b(iii).

25-2. Zabořený míč

Jestliže je míč zabořený na libovolné nízko sekané ploše kdekoli v poli, může se beztrestně zvednout, očistit a spustit co nejblíže původnímu místu, avšak ne blíže jamce. Spuštěný míč se musí nejprve dotknout té části hřiště, která je v poli.

Poznámka 1: Míč je „zabořený“, jestliže je ve svém vlastním důlku po dopadu a část míče leží pod úrovní země. Míč se nemusí nutně dotýkat půdy, aby byl zabořený (např. mezi míčem a půdou může být tráva nebo volné přírodní předměty a podobně).

Poznámka 2: „Nízko sekanou plochou“ se rozumí každá část hřiště, včetně průchodů vyšší travou (rough), posečená na výšku dráhy (fairway) nebo níže.

Poznámka 3: Soutěžní výbor může přijmout Místní pravidlo, jak uvedeno v Dodatku I, poskytující úlevu pro míč zabořený kdekoli v poli.,

25-3. Nesprávné jamkoviště

a. Překážení

Nesprávné jamkoviště překáží, jestliže míč je na tomto nesprávném jamkovišti.

Překážení v postoji nebo prostoru zamýšleného švihu není samo o sobě překážením ve smyslu tohoto Pravidla.

b. Úleva

Jestliže míč leží na nesprávném jamkovišti, nesmí se hrát, jak leží. Hráč musí využít následující beztrestnou úlevu:

Hráč musí míč zvednout a spustit jej do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy, avšak ne blíže jamce. Nejbližší místo úlevy nesmí být v překážce ani na jamkovišti. Když je míč spuštěn do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy, musí se nejprve dotknout hřiště na takovém místě, kde nedochází k překážení nesprávného jamkoviště a které není v překážce ani na jamkovišti. Míč zvednutý podle tohoto Pravidla se smí očistit.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP