Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa

Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

20-1. Zvednutí a označení polohy

Míč, který má být zvednut podle Pravidel, smí zvednout hráč, jeho partner nebo jiná osoba pověřená k tomu hráčem. V každém případě je hráč odpovědný za jakékoli porušení Pravidel.

Poloha míče musí být označena předtím, než je zvednut podle Pravidla, které vyžaduje jeho vrácení na původní místo. Jestliže není poloha míče označena, je hráč potrestán jednou trestnou ranou a míč se musí vrátit na původní místo. Pokud není míč vrácen na původní místo, je hráč potrestán všeobecným trestem za porušení tohoto Pravidla, ale neobdrží již žádný další trest podle Pravidla 20-1.

Jestliže se míč nebo předmět označující jeho polohu náhodou pohne při zvedání míče podle Pravidel nebo při označování jeho polohy, musí se míč nebo předmět označující jeho polohu vrátit na původní místo. Jestliže k pohnutí míče nebo předmětu označujícího jeho polohu došlo v přímé souvislosti se zvedáním míče nebo označováním jeho polohy, není to trestné. Jinak je hráč potrestán jednou trestnou ranou podle tohoto Pravidla nebo podle Pravidla 18-2.

Výjimka: Jestliže je hráč potrestán za to, že jedná v rozporu s Pravidlem 5-3 nebo 12-2, neobdrží již žádný další trest podle Pravidla 20-1.

Poznámka: Poloha míče, který má být zvednut, by se měla označit položením markovátka, malé mince nebo jiného podobného předmětu těsně za míč. Pokud předmět označující polohu míče překáží ve hře, postoji nebo úderu jinému hráči, měl by být přemístěn stranou o jednu nebo více délek hlavy hole.

20-2. Spuštění a opakované spuštění

a. Kdo a jak míč spustí

Míč, který má být podle Pravidel spuštěn, musí spustit sám hráč. Hráč musí stát zpříma, držet míč v natažené paži ve výši ramen a pustit jej. Jestliže je míč spuštěn jinou osobou nebo jiným způsobem a tato chyba není opravena podle Pravidla 20-6, je hráč potrestán jednou trestnou ranou.

Jestliže se míč při spuštění předtím, než se zastaví, dotkne jakékoli osoby nebo výstroje jakéhokoli hráče, ať už předtím nebo po tom, co dopadne na část hřiště, musí se beztrestně spustit znovu. Počet opakovaných pokusů za těchto okolností není omezen.

(Ovlivňování polohy nebo pohybu míče – viz Pravidlo 1-2)

b. Kde se míč spustí

Jestliže se má míč spustit co nejblíže určitému místu, nesmí být spuštěn blíže jamce, než je toto určité místo. Pokud není toto místo přesně známo, musí se co nejpřesněji odhadnout.

Spuštěný míč se musí nejprve dotknout té části hřiště, kam příslušné Pravidlo předepisuje jeho spuštění. Pokud se tak nestane, platí ustanovení Pravidel 20-6 a 20-7.

c. Kdy se spuštění opakuje

Míč se musí beztrestně spustit znovu, jestliže se:

(i) zakutálí do překážky a zastaví se v ní;

(ii) vykutálí z překážky a zastaví se mimo ni;

(iii) zakutálí na jamkoviště a zastaví se na něm;

(iv) zakutálí mimo hřiště a zastaví se tam;

(v) zakutálí do polohy, v níž dochází ke stejnému překážení, od jakého hráč využil úlevu podle Pravidla 24-2b (Nepohyblivá závada), Pravidla 25-1 (Půda v abnormálním stavu), Pravidla 25-3 (Nesprávné jamkoviště) nebo Místního pravidla (Pravidlo 33-8a), a zastaví se tam nebo se zakutálí zpět do díry po dopadu, odkud byl zvednut podle Pravidla 25-2 (Zabořený míč);

(vi) odkutálí a zastaví dál než na dvě délky hole od místa, kde se poprvé dotkl části hřiště; nebo

(vii) odkutálí a zastaví blíže jamce, než je:

(a) jeho původní poloha nebo stanovená poloha (viz Pravidlo 20-2b), ledaže by to bylo Pravidly povoleno; nebo

(b) nejbližší místo úlevy nebo místo největší možné úlevy (Pravidlo 24-2, 25-1 nebo 25-3); nebo

(c) místo, kde míč naposledy překročil hranici vodní překážky nebo podélné vodní překážky (Pravidlo 26-1).

Jestliže se míč při opakovaném spuštění zakutálí do kterékoli výše vyjmenované polohy, musí se umístit co nejblíže místu, kde se při opakovaném spuštění poprvé dotkl části hřiště.

Poznámka 1: Jestliže se míč, který byl spuštěn nebo opakovaně spuštěn, zastaví a teprve následně se pohne, musí se hrát, jak leží, pokud neplatí ustanovení některého jiného Pravidla.

Poznámka 2: Pokud není míč, který se má opakovaně spustit nebo umístit podle tohoto Pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

(Použití dropovací zóny – viz Dodatek I, Část A, Odstavec 6)

20-3. Umístění míče a vrácení míče na původní místo

a. Kdo a kde míč umístí

Míč, který má být podle Pravidel umístěn, musí umístit hráč nebo jeho partner.

Míč, který má být podle Pravidel vrácen na původní místo, musí vrátit někdo z následujících osob: (i) osoba, která jej zvedla nebo s ním pohnula, (ii) hráč, nebo (iii) hráčův partner. Míč musí být umístěn na místo, ze kterého byl míč zvednut nebo pohnut. Jestliže míč umístí nebo vrátí na původní místo jiná osoba a tato chyba není opravena podle Pravidla 20-6, je hráč potrestán jednou trestnou ranou. V každém případě je hráč odpovědný za jakékoli porušení Pravidel, které nastalo v důsledku umístění míče nebo vrácení míče na původní místo.

Jestliže se míč nebo předmět označující jeho polohu náhodou pohne při umisťování nebo vracení míče na původní místo, musí se míč nebo předmět označující jeho polohu vrátit na původní místo. Jestliže k pohnutí míče nebo předmětu označujícího jeho polohu došlo v přímé souvislosti s umisťováním nebo vracením míče na původní místo nebo odstraňováním předmětu označujícího jeho polohu, není to trestné. Jinak je hráč potrestán jednou trestnou ranou podle Pravidla 18-2 nebo podle Pravidla 20-1.

Jestliže míč, který měl být vrácen na původní místo, byl umístěn jinam než na místo, ze kterého byl zvednut nebo pohnut, a tato chyba není opravena podle Pravidla 20-6, je hráč potrestán všeobecným trestem – ztrátou jamky ve hře na jamky nebo dvěma trestnými ranami ve hře na rány – za porušení příslušného Pravidla.

b. Změna původní polohy míče, který se má umístit nebo vrátit na původní místo

Jestliže dojde ke změně původní polohy míče, který se má umístit nebo vrátit na původní místo, pak se:

(i) mimo překážku musí míč umístit na nejbližší místo nabízející polohu co nejvíce podobnou původní poloze, které však není od původního místa dál než na jednu délku hole, není blíže jamce a není v překážce;

(ii) ve vodní překážce musí míč umístit v souladu s výše uvedeným odstavcem (i) s tím, že míč musí být umístěn v dané vodní překážce;

(iii) v bankru musí co nejvěrněji obnovit původní poloha a míč do ní umístit.

Poznámka: Jestliže dojde ke změně původní polohy míče, který se má umístit nebo vrátit na původní místo, a není možné určit místo, na které má být míč umístěn nebo vrácen, pak se, pokud je známa původní poloha míče, uplatní Pravidlo 20-3b, a pokud tato původní poloha není známa, uplatní se Pravidlo 20-3c.

Výjimka: Jestliže hráč hledá nebo identifikuje míč přikrytý pískem – viz Pravidlo 12-1a.

c. Místo nelze zjistit

Jestliže nelze zjistit místo, kam se má míč umístit nebo vrátit, pak se:

(i) v poli musí míč spustit co nejblíže původnímu místu, ale ne v překážce nebo na jamkovišti;

(ii) v překážce musí míč spustit v dané překážce co nejblíže původnímu místu;

(iii) na jamkovišti musí míč umístit co nejblíže původnímu místu, ale ne v překážce.

Výjimka: Jestliže při obnovení hry (Pravidlo 6-8d) není možné zjistit místo, na které se má míč umístit, musí být toto místo co nejpřesněji odhadnuto a míč se musí umístit na toto určené místo.

d. Míč nezůstane ležet v klidu na místě

Jestliže míč nezůstane ležet v klidu na místě, na které byl umístěn, musí se beztrestně umístit znovu na stejné místo. Jestliže opět nezůstane ležet v klidu na místě, pak se:

(i) mimo překážku musí umístit na nejbližší místo, kde zůstane ležet v klidu, avšak ne blíže jamce ani v překážce;

(ii) v překážce musí umístit na nejbližší místo v dané překážce, kde zůstane ležet v klidu, avšak ne blíže jamce.

Jestliže umístěný míč zůstane ležet v klidu na místě, na které byl umístěn, a teprve následně se pohne, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží, pokud neplatí ustanovení některého jiného Pravidla.

*TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 20-1, 20-2 nebo 20-3:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.

*Jestliže hráč zahraje ránu míčem nahrazeným podle některého z těchto Pravidel, přičemž k tomuto nahrazení nebyl oprávněn, je potrestán všeobecným trestem za porušení daného Pravidla, ale neobdrží již žádný další trest podle daného Pravidla. Pokud hráč spustí míč nesprávným způsobem a odehraje z nesprávného místa, nebo když míč byl dán do hry osobou, které to Pravidla neumožňují, a následně byl odehrán z nesprávného místa, viz Poznámku 3 u Pravidla 20-7c.

20-4. Kdy je spuštěný, umístěný nebo vrácený míč ve hře

Jestliže byl hráčův míč ve hře zvednut, stává se opět míčem ve hře, jakmile je spuštěn nebo umístěn. Míč vrácený na původní místo je ve hře, bez ohledu na to, zdali byl předmět označující jeho polohu odstraněn nebo ne.

Nahrazený míč se stává míčem ve hře, jakmile je spuštěn nebo umístěn.

(Nesprávně nahrazený míč – viz Pravidlo 15-2)

(Zvednutí nesprávně nahrazeného míče nebo míče, který byl nesprávně spuštěn nebo umístěn – viz Pravidlo 20-6)

20-5. Hraní další rány z místa, odkud byla hrána předchozí rána

Jestliže si hráč podle Pravidel zvolí možnost hrát další ránu z místa, odkud byla hrána předchozí rána, nebo mu to Pravidla nařizují, musí postupovat následovně:

(a) Na odpališti: Míč se musí hrát z odpaliště. Může se hrát z libovolného místa na odpališti a smí se nasadit.

(b) V poli: Míč se musí spustit, přičemž míč se při spuštění musí nejprve dotknout části hřiště v poli.

(c) V překážce: Míč se musí spustit, přičemž míč se při spuštění musí nejprve dotknout části hřiště v dané překážce.

(d) Na jamkovišti: Míč se musí umístit na jamkoviště.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 20-5:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.

20-6. Zvednutí nesprávně nahrazeného míče nebo míče, který byl nesprávně spuštěn nebo umístěn

Jestliže byl míč nesprávně nahrazen, spuštěn nebo umístěn na nesprávném místě nebo jinak v rozporu s Pravidly, ale nebyl dosud odehrán, smí se beztrestně zvednout a hráč pak musí postupovat správně.

20-7. Hra z nesprávného místa

a. Všeobecně

Hráč zahraje z nesprávného místa, jestliže zahraje ránu svým míčem ve hře:

(i) na části hřiště, kde Pravidla nedovolují zahrát ránu nebo spustit nebo umístit míč; nebo

(ii) pokud Pravidla vyžadují, aby byl míč opakovaně spuštěn nebo aby byl míč, který se pohnul, vrácen na původní místo.

Poznámka: Ohledně míče zahraného odjinud než z odpaliště nebo zahraného z nesprávného odpaliště – viz Pravidlo 11-4.

b. Hra na jamky

Jestliže hráč zahraje ránu z nesprávného místa, ztrácí jamku.

c. Hra na rány

Jestliže soutěžící zahraje ránu z nesprávného místa, je potrestán dvěma trestnými ranami podle příslušného Pravidla. Pokud nedošlo k závažnému porušení Pravidel (viz Poznámku 1), musí dohrát jamku míčem zahraným z nesprávného místa, aniž by svou chybu napravoval.

Jestliže soutěžící zjistí, že hrál z nesprávného místa, a domnívá se, že by mohlo jít o závažné porušení Pravidel, musí předtím, než odehraje ránu z následujícího odpaliště, dohrát jamku druhým míčem v souladu s Pravidly. Pokud se jedná o poslední jamku kola, musí předtím, než opustí jamkoviště, ohlásit, že dohraje jamku druhým míčem v souladu s Pravidly.

Jestliže soutěžící hrál druhý míč, musí nahlásit okolnosti případu Soutěžnímu výboru předtím, než odevzdá svůj výsledkový lístek. Pokud tak neučiní, je diskvalifikován. Soutěžní výbor musí určit, zda došlo k závažnému porušení Pravidel. Pokud ano, započítává se výsledek dosažený druhým míčem a soutěžící si k němu musí přičíst dvě trestné rány. Pokud došlo k závažnému porušení Pravidel a soutěžící svou chybu nenapravil výše uvedeným způsobem, je diskvalifikován.

Poznámka 1: Soutěžící se dopustí závažného porušení Pravidel, jestliže Soutěžní výbor usoudí, že v důsledku hry z nesprávného místa získal významnou výhodu.

Poznámka 2: Jestliže soutěžící hraje druhý míč podle Pravidla 20-7c a následně je určeno, že se výsledek tohoto míče nezapočítává, pak se rány zahrané tímto míčem ani trestné rány obdržené výhradně při hraní tohoto míče nezapočítávají. Jestliže se počítá výsledek dosažený druhým míčem, pak se rána zahraná původním míčem z nesprávného místa ani žádné rány následně zahrané původním míčem ani trestné rány obdržené výhradně při hraní původního míče nezapočítávají.

Poznámka 3: Jestliže je soutěžící potrestán za hru z nesprávného místa, neobdrží již žádný další trest za:

(a) nahrazení míče, když k tomu nebyl oprávněn;

(b) spuštění míče, když Pravidla předepisovala jeho umístění, nebo umístění míče, když Pravidla předepisovala jeho spuštění;

(c) spuštění míče nesprávným způsobem; nebo

(d) to, že míč byl dán do hry osobou, které to Pravidla neumožňují.

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP