Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče

Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

12-1. Viditelnost míče; Hledání míče

Hráč nemá nutně právo na to, aby při úderu viděl svůj míč.

Při hledání svého míče může hráč kdekoli na hřišti ohnout dlouhou trávu, rákosí, křoví, hlodaš, vřes a podobný porost nebo se jich dotknout, ale jen natolik, aby mohl najít nebo identifikovat svůj míč, a pouze pokud si při tom nezlepší polohu míče, prostor zamýšleného postoje nebo švihu nebo směr hry; jestliže se při tom míč pohne, platí ustanovení Pravidla 18-2, kromě případů a – d uvedených dále v tomto Pravidle.

Kromě způsobů hledání a identifikace míče, které jsou Pravidly jinak povoleny, může hráč hledat či identifikovat míč následovně:

a. Hledání nebo identifikace míče přikrytého pískem

Jestliže se hráč domnívá, že jeho míč kdekoli na hřišti je přikryt pískem do té míry, že ho nelze najít nebo identifikovat, může se za tímto účelem dotknout písku nebo ho odstranit. Jestliže je míč nalezen a identifikován jako hráčův, musí hráč co nejvěrněji obnovit jeho původní polohu tak, že vrátí písek zpět. Pokud se míč pohne při dotýkání se nebo odstraňování písku během hledání nebo identifikace míče nebo při obnovování původní polohy, není to trestné; míč se musí vrátit na původní místo a jeho poloha musí být obnovena.

Při obnovování polohy míče podle tohoto Pravidla může hráč ponechat malou část míče viditelnou.

b. Hledání nebo identifikace míče přikrytého volnými přírodními předměty v překážce

Jestliže se hráč domnívá, že jeho míč v překážce je přikryt volnými přírodními předměty do té míry, že ho nelze najít nebo identifikovat, může se za tímto účelem dotknout volných přírodních předmětů nebo je odstranit. Jestliže je míč nalezen a identifikován jako hráčův, musí hráč vrátit volné přírodní předměty zpět. Pokud se míč pohne při dotýkání se nebo odstraňování volných přírodních předmětů během hledání nebo identifikace míče, platí ustanovení Pravidla 18-2; pokud se míč pohne při vracení volných přírodních předmětů zpět, není to trestné a míč se musí vrátit na původní místo.

Pokud byl míč zcela přikryt volnými přírodními předměty, musí hráč míč opět přikrýt, nicméně může ponechat malou část míče viditelnou.

c. Hledání míče ve vodě ve vodní překážce

Jestliže se hráč domnívá, že jeho míč leží ve vodě ve vodní překážce, může to zkoumat za pomoci hole nebo jiným způsobem. Pokud se míč při takovém zkoumání pohne, musí se míč vrátit na původní místo, ledaže se hráč rozhodne postupovat podle Pravidla 26-1. Pokud míč, který se pohnul, nebyl ve vodě, nebo pokud s ním hráč náhodou pohnul jinak než v přímé souvislosti s uvedeným zkoumáním, platí ustanovení Pravidla 18-2.

d. Hledání míče v závadě nebo v půdě v abnormálním stavu

Jestliže se při hledání náhodou pohne míčem, který je v závadě, na závadě nebo v půdě v abnormálním stavu, není to trestné; míč se musí vrátit na původní místo, ledaže se hráč rozhodne postupovat podle Pravidla 24-1b, 24-2b nebo 25-1b, podle situace. I když hráč vrátí míč na původní místo, může poté postupovat podle Pravidla 24-1b, 24-2b nebo 25-1b, podle situace, pokud na to má nárok.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 12-1:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.

(Zlepšení polohy míče, prostoru zamýšleného postoje nebo švihu nebo směru hry – viz Pravidlo 13-2)

12-2. Zvednutí míče za účelem identifikace

Hráč sám odpovídá za to, že hraje správným míčem. Každý hráč by si měl svůj míč označit nějakou identifikační značkou.

Jestliže se hráč domnívá, že míč v klidu je jeho, přičemž ho nemůže identifikovat, může ho za účelem identifikace beztrestně zvednout. Právo zvednout míč za účelem identifikace má hráč navíc k možnostem, které mu poskytuje Pravidlo 12-1.

Před zvednutím míče musí hráč svůj úmysl oznámit svému soupeři ve hře na jamky nebo zapisovateli či spoluhráči ve hře na rány a musí označit polohu míče. Potom může míč zvednout a prozkoumat jej, pokud při tom umožní svému soupeři, zapisovateli nebo spoluhráči, aby mohl sledovat zvednutí míče a jeho vrácení na původní místo. Jestliže je míč zvednut podle Pravidla 12-2, nesmí být očištěn více, než je k identifikaci nutné.

Jestliže jde o hráčův míč a hráč nedodrží kteroukoli část tohoto postupu nebo zvedne svůj míč k identifikaci, aniž k tomu má dobrý důvod, je potrestán jednou trestnou ranou. Jestliže je zvednutý míč skutečně hráčův, musí jej vrátit na původní místo. Pokud tak neučiní, je potrestán všeobecným trestem za porušení Pravidla 12-2, ale neobdrží již žádný další trest podle tohoto Pravidla.

Poznámka: Jestliže se změnila původní poloha míče, který má být vrácen na původní místo, viz Pravidlo 20-3b.

*TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 12-2:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.

*Jestliže hráč obdrží všeobecný trest za porušení Pravidla 12-2, neobdrží již žádný další trest podle tohoto Pravidla.

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP