Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Dodatek II - Tvar a provedení holí

Dodatek II - Tvar a provedení holí

Jestliže hráč pochybuje o tom, zda je jeho hůl vyhovující, měl by se poradit s R&A.

Výrobce by měl zaslat R&A vzorek hole, kterou hodlá vyrábět, k posouzení, zda tato hůl vyhovuje Pravidlům. Zaslaný vzorek se stává majetkem R&A pro potřeby odkazu. Jestliže výrobce před sériovou výrobou nebo uvedením hole na trh takový vzorek nezašle nebo v případě, že vzorek zaslal, nepočká do vydání rozhodnutí, činí tak s vědomím nebezpečí rozhodnutí, že hůl Pravidlům nevyhovuje.

Následující odstavce předepisují obecné směrnice pro tvar a provedení holí, včetně specifikací a výkladů. Další informace týkající se těchto směrnic jsou obsaženy v publikaci „Průvodce pravidly týkající se holí a míčů“ (A Guide to the Rules on Clubs and Balls).

Jestliže je požadováno, aby hůl nebo její část splňovala určitou podmínku uvedenou v Pravidlech, musí být navržena a vyrobena se záměrem tuto podmínku splňovat.

1. Hole

a. Všeobecně

Hůl je předmět určený k tomu, aby se s ním udeřil míč. Obecně lze hole rozdělit do tří kategorií, které se liší svým tvarem a zamýšleným použitím: dřeva, železa a patry. Patr je hůl s náklonem úderové plochy nepřesahujícím 10 stupňů, prvotně určená k použití na jamkovišti.

Hůl se nesmí podstatně lišit od tradičního a obvyklého tvaru a provedení. Hůl musí sestávat z násady a hlavy hole. Na násadu může být také přidán materiál umožňující hráči pevný úchop (viz bod 3 níže). Všechny části hole musí být pevně spojeny tak, aby hůl tvořila jediný celek. Hůl nesmí mít žádné vnější nástavce a přídavky. Výjimky mohou být uděleny v případě přídavků, které neovlivní chování hole.

b. Nastavitelnost

Všechny hole mohou obsahovat prvky umožňující úpravu váhy. Jiné způsoby změny nastavení mohou být povoleny, ovšem pouze na základě vyhodnocení a souhlasu R&A. Všechny povolené způsoby nastavitelnosti musí splňovat následující podmínky:

(i)změnu nastavení nelze provést rychle a jednoduše;

(ii)všechny nastavitelné části jsou pevně spojeny a nelze předpokládat, že se během kola uvolní; a

(iii)všechna možná nastavení vyhovují Pravidlům.

Během stanoveného kola je zakázáno úmyslně měnit herní vlastnosti hole změnou nastavení ani žádným jiným způsobem (viz Pravidlo 4-2a).

c. Délka

Celková délka hole musí být nejméně 18 palců (457,2 mm). Kromě patrů nesmí celková délka hole přesáhnout 48 palců (1219,2 mm).

U dřev a želez se měření provádí, když hůl leží na vodorovné ploše a její spodek je přiložen k ploše svírající s vodorovnou plochou úhel 60 stupňů (viz obr. I). Délka je pak definována jako vzdálenost od průsečíku uvedených dvou rovin k vrcholu držadla.

U patrů se měření provádí od vrcholu držadla ke spodku hole, a to podél osy násady nebo jejího přímého prodloužení.

d. Nasměrování

Při normálním založení hole musí její násada směřovat tak, že:

(i)průmět přímé části násady na svislou rovinu procházející špičkou a patkou hole svírá se svislicí úhel nejméně 10 stupňů (viz obr. II); pokud celkový tvar hole umožňuje hráči, aby ji efektivně používal ve svislé nebo skoro svislé poloze, může požadavek na odchylku násady od svislice být až 25 stupňů;

(ii)průmět přímé části násady na svislou rovinu podél zamýšleného směru hry svírá se svislicí úhel nejvýše 20 stupňů směrem dopředu a nejvýše 10 stupňů směrem dozadu (viz obr. III).

Kromě patrů musí být celá patka hole ve vzdálenosti nejvýše 0,625 palce (15,88 mm) od roviny určené osou přímé části násady a vodorovným zamýšleným směrem hry (viz obr. IV).

2. Násada

a. Přímost

Násada musí být přímá od vrcholu držadla až k bodu, který je nejvýše 5 palců (127 mm) nad spodkem hole, měřeno od bodu, kde násada přestává být přímá, podél osy zakřivené části násady a podél osy krčku nebo objímky (viz obr. V).

b. Ohybové a kroutivé vlastnosti

V kterémkoli bodě podél celé své délky musí násada:

(i)ohýbat se stejně bez ohledu na to, jak je násada otočená kolem své podélné osy; a

(ii)mít v obou směrech stejný zkrut.

c. Připevnění k hlavě hole

Násada musí být připevněna k patce hole buď přímo, nebo pomocí jednoduchého hladkého krčku nebo objímky. Vzdálenost od vrcholu krčku nebo objímky ke spodku hole nesmí přesáhnout 5 palců (127 mm), měřeno podél osy krčku nebo objímky, sledujíc přitom jeho libovolné ohnutí (viz obr. VI).

Výjimka pro patry: Násada nebo krček či objímka patru mohou být připevněny v kterémkoli místě hlavy hole.

3. Držadlo (viz obr. VII)

Držadlo je tvořeno materiálem přidaným k násadě tak, aby byl umožněn pevný úchop. Držadlo musí být k násadě pevně připevněno, musí být přímé a hladké, musí sahat až na konec násady a nesmí být nijak vytvarováno pro uchopení žádnou částí ruky. Pokud není k násadě přidán žádný materiál, považuje se za držadlo ta část násady, jež je zamýšlena pro uchopení hráčem.

(i)Držadla všech holí kromě patrů musí mít kruhový průřez, avšak mohou obsahovat drobný, spojitý, rovný výstupek podél celé své délky a také je u motaných držadel nebo jejich replik povolen jemný spirálovitý zářez.

(ii)Držadlo patru nemusí mít kruhový průřez za předpokladu, že tento průřez není konkávní, je symetrický a zůstává podobný po celé délce držadla (viz bod (v) níže).

(iii)Držadlo může být kuželovité, avšak bez žádného vyboulení nebo prohnutí. Rozměry průřezu držadla nesmí v libovolném směru přesáhnout 1,75 palce (44,45 mm).

(iv)Osa držadla všech holí kromě patrů musí být totožná s osou násady.

(v)Patr může mít dvě držadla, pokud obě mají kruhový průřez, jejich osy jsou totožné s osou násady a jsou od sebe vzdálena nejméně 1,5 palce (38,1 mm).

4. Hlava hole

a. Jednoduchost tvaru

Hlava hole musí mít obecně jednoduchý tvar. Všechny části musí být tuhé, neohebné, konstrukčně přirozené a funkční. Hlava hole nebo její část nesmí svým tvarem připomínat žádný jiný předmět. Není účelné přesně a vyčerpávajícím způsobem definovat jednoduchý tvar, ale charakteristické prvky, které jsou v rozporu s tímto požadavkem a jsou tudíž zakázané, zahrnují, avšak nikoli výlučně:

(i) Pro všechny hole

díry skrz líc;

díry skrz hlavu hole (určité výjimky jsou možné pro patry a železa s dutou zadní částí);

prvky sloužící k tomu, aby byla dodržena rozměrová omezení;

prvky zasahující do líce nebo před ní;

prvky výrazně přečnívající nad vršek hlavy hole;

žlábky, rýhy a výstupky na hlavě hole sahající až k líci (určité výjimky jsou možné pro patry); a

optická a elektronická zařízení.

(ii) Pro dřeva a železa

všechny prvky uvedené v bodu (i) výše;

svrchu viditelná prohlubeň v obrysu patky nebo špičky hlavy hole;

svrchu viditelná výrazná prohlubeň nebo několik prohlubní v zadní části hole;

průhledný materiál přidaný k hlavě hole proto, aby Pravidlům vyhovoval jiný prvek, který by jinak nevyhovoval; a

prvky přečnívající obrys hlavy hole při pohledu svrchu.

b. Rozměry, objem a moment setrvačnosti

(i) Dřeva

Jestliže je hůl přiložena k zemi pod úhlem 60 stupňů, pak hlava hole musí splňovat tato omezení:

vzdálenost od patky po špičku hlavy hole je větší než vzdálenost od líce po zadní stranu hlavy hole;

vzdálenost od patky po špičku hlavy hole je nejvýše 5 palců (127 mm); a

vzdálenost od spodku po vrcholek hlavy hole, včetně všech povolených prvků, je nejvýše 2,8 palce (71,12 mm).

Tyto rozměry se měří ve vodorovném směru mezi svislými průměty nejzazších bodů:

patky a špičky hlavy hole; a

líce a zadní strany hlavy hole (viz obr. VIII, rozměr A);

a ve svislém směru mezi vodorovnými průměty nejzazších bodů spodku a vrcholku hlavy hole (viz obr. VIII, rozměr B). Pokud nejzazší bod patky nelze jednoznačně určit, považuje se za něj bod ve výši 0,875 palce (22,23 mm) nad vodorovnou rovinou, na které hůl spočívá (viz obr. VIII, rozměr C).

Objem hlavy hole nesmí přesáhnout 460 cm3 (28,06 in3) s povolenou tolerancí 10 cm3 (0,61 in3).

Jestliže je hůl přiložena k zemi pod úhlem 60 stupňů, nesmí složka momentu setrvačnosti podél svislé osy vedené skrz hlavu hole převýšit 5900 g cm2 (32,259 oz in2), s tolerancí 100 g cm2 (0,547 oz in2) pro testování.

(ii) Železa

Jestliže je hůl přiložena k zemi ve své normální poloze při založení, rozměry hlavy hole musí splňovat podmínku, že vzdálenost od patky po špičku je větší než vzdálenost od líce po zadní stranu.

(iii) Patry (viz obr. IX)

Jestliže je hůl přiložena k zemi ve své normální poloze při založení, rozměry hlavy hole musí splňovat následující podmínky:

vzdálenost od patky po špičku je větší než vzdálenost od líce po zadní stranu;

vzdálenost od patky po špičku je nejvýše 7 palců (177,8 mm);

vzdálenost od patky po špičku líce je větší nebo rovna dvěma třetinám vzdálenosti od líce po zadní stranu;

vzdálenost od patky po špičku líce je větší nebo rovna jedné polovině vzdálenosti od patky po špičku celé hlavy hole; a

vzdálenost od spodku po vrcholek hlavy hole, včetně všech povolených prvků, je nejvýše 2,5 palce (63,5 mm).

U tradičně tvarovaných hlav holí se všechny rozměry měří ve vodorovném směru mezi svislými průměty nejzazších bodů:

patky a špičky hlavy hole;

patky a špičky líce; a

líce a zadní strany hlavy hole;

a ve svislém směru mezi vodorovnými průměty nejzazších bodů spodku a vršku hlavy hole.

U nezvykle tvarovaných hlavy holí se vzdálenost od patky po špičku hlavy hole může měřit na líci.

c. Pružinový efekt a dynamické vlastnosti

Tvar, použitý materiál, konstrukce, zpracování ani opracování hlavy hole (což zahrnuje i líc) nesmí:

(i)vyvolávat pružinový efekt přesahující limity stanovené v kyvadlovém testu R&A;

(ii)zahrnovat prvky a technologie, jako jsou (nikoli výlučně) samostatné pružiny nebo pružinové prvky, které mají za účel nebo následek nepřípustný vliv na pružinový efekt hlavy hole; nebo

(iii)nepřípustně ovlivňovat pohyb míče.

Poznámka: Bod (i) se nevztahuje na patry.

d. Úderové líce

Hlava hole musí mít pouze jednu úderovou líc, s výjimkou patru, který může mít dvě úderové líce, pokud jsou jejich vlastnosti shodné a pokud jsou naproti sobě.

5. Líc hole

a. Obecně

Líc hole musí být tvrdá a pevná a nesmí míči předávat podstatně více nebo méně rotace než standardní ocelová líc (určité výjimky jsou možné pro patry). S výjimkou níže uvedených značek musí být hladká a v žádném místě nesmí být konkávní.

b. Drsnost a materiál úderové oblasti

Kromě značek popsaných v následujících odstavcích nesmí drsnost oblasti, která je zamýšlena pro udeření (úderová oblast), přesáhnout drsnost dekorativního pískování nebo jemného broušení (viz obr. X).

Celá úderová oblast musí být ze stejného materiálu (určité výjimky jsou možné pro dřevěné hlavy holí).

c. Značení úderové oblasti

Jestliže má hůl v úderové oblasti drážky nebo důlky, musí tyto splňovat následující podmínky:

(i) Drážky

Drážky musí být přímé a rovnoběžné.

Drážky musí mít symetrický a nesbíhavý profil (viz obr. XI).

*Drážky holí s náklonem úderové plochy alespoň 25 stupňů musí mít jednoduchý profil

Šířka, rozteč a profil drážek musí být shodné na celé úderové ploše (u dřev mohou být povoleny určité výjimky).

Případné zakulacení hran drážek nesmí přesáhnout poloměr 0,020 palce (0,508 mm)

Šířka drážek (W) nesmí přesáhnout 0,035 palce (0,9 mm) při použití 30stupňové metody měření podle R&A.

Vzdálenost mezi sousedními drážkami (S) nesmí být menší než trojnásobek šířky drážky a ne menší než 0,075 palce (1,905 mm).

Hloubka drážek nesmí přesáhnout 0,020 palce (0,508 mm).

Kromě drajvrů nesmí plocha průřezu (A) drážky vydělená roztečí (W+S) drážek přesáhnout 0,0030 čtverečního palce na palec (0,0762 mm2/mm) (viz obr. XII)

Drážky nesmí mít ostré hrany ani vyvýšené okraje.

*Drážky holí s náklonem úderové plochy alespoň 25 stupňů musí mít hrany v podstatě ve formě kruhového oblouku s efektivním poloměrem alespoň 0,010 palce (0,254 mm) a nejvýše 0,020 palce (0,508 mm), měřeno způsobem znázorněným na obr. XIII. Jsou povoleny odchylky efektivního průměru v mezích 0,001 palce (0,0254 mm).

(ii) Důlky

Největší povolený rozměr libovolného důlku je 0,075 palce (1,905 mm).

Sousední důlky nebo důlky od drážek musí být od sebe vzdáleny nejméně 0,168 palce (4,27 mm), měřeno od středů důlků i drážek.

Hloubka důlku nesmí přesáhnout 0,040 palce (1,02 mm).

Důlky nesmí mít ostré hrany ani vyvýšené okraje.

*Důlky holí s náklonem úderové plochy alespoň 25 stupňů musí mít hrany v podstatě ve formě kruhového oblouku s efektivním poloměrem alespoň 0,010 palce (0,254 mm) a nejvýše 0,020 palce (0,508 mm), měřeno způsobem znázorněným na obr. XIII. Jsou povoleny odchylky efektivního průměru v mezích 0,001 palce (0,0254 mm).

Poznámka 1: Specifikace ohledně drážek a důlků označené hvězdičkou (*) se vztahují pouze na nové modely holí vyrobené po 1. lednu 2010 a také na každou hůl, u které bylo značení úderové oblasti úmyslně změněno, např. předrážkováním. Pro dohledání dalších informací ohledně statusu holí vyrobených před 1. lednem 2010 využijte sekci „Equipment Search“ na stránkách www.randa.org.

Poznámka 2: Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže stanovit, že všechny hole, které hráč nese, musí splňovat specifikace ohledně drážek a důlků označené hvězdičkou (*). Takováto podmínka je doporučena pouze pro soutěže špičkových hráčů. Další informace lze nalézt v Rozhodnutí 4-1/1 v „Rozhodnutích o pravidlech golfu“ (Decisions on the Rules of Golf).

d. Dekorativní značení

Střed úderové oblasti může být označen značkou nepřesahující čtverec o straně 0,375 palce (9,53 mm). Tato značka nesmí nepřípustně ovlivňovat pohyb míče. Dekorativní značení je povoleno kdekoli mimo úderovou oblast.

e. Dekorativní značení nekovových lící holí

Výše uvedená omezení se nevztahují na hole s dřevěnou hlavou a náklonem úderové plochy nepřesahujícím 24 stupňů, které mají úderovou oblast líce hole z materiálu měkčího než kov, přičemž jsou ale zakázány značky, které by mohly nepřípustně ovlivňovat pohyb míče.

f. Značení líce patru

Žádné značky na líci patru nesmí mít ostré hrany ani vyvýšené okraje. Žádná jiná omezení týkající se drsnosti, materiálu a značení úderové oblasti se na patry nevztahují.

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP