Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže

Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

Obecně

Pravidlo 33-1 určuje, že „Soutěžní výbor musí stanovit podmínky, za nichž se má soutěž hrát.“ Tyto podmínky by měly obsahovat řadu údajů, jako jsou způsob přihlášení, způsobilost k účasti, počet kol, na který se soutěž hraje atd., což jsou témata, která nepřísluší rozebírat v rámci Pravidel golfu nebo tohoto Dodatku. Podrobné údaje týkající se těchto témat jsou uvedeny v „Rozhodnutích o Pravidlech golfu“ (Decisions on the Rules of Golf), u Pravidla 33-1 a v „Průvodci pořádáním soutěží“ (Guidance on Running a Competition).

Nicméně existuje řada skutečností, které mohou být zahrnuty v podmínkách soutěže, na které je Soutěžní výbor výslovně upozorňován. Jedná se o:

1. Vymezení holí a míčů

Následující podmínky jsou doporučeny pouze pro soutěže zkušených hráčů:

a. Seznam vyhovujících hlav drajvrů

R&A na svých webových stránkách (www.randa.org) pravidelně zveřejňuje „Seznam vyhovujících hlav drajvrů“ (List of Conforming Driver Heads), na kterém jsou uvedeny hlavy drajvrů, které byly zkontrolovány a shledány vyhovujícími Pravidlům golfu. Jestliže chce Soutěžní výbor omezit hráče v jejich výběru drajvrů pouze na ty, které mají hlavy hole, určené modelem a úhlem náklonu úderové plochy, uvedené na tomto seznamu, měl by být tento seznam k dispozici a v podmínkách soutěže by měla být uvedena následující podmínka:

„Hlava hole každého drajvru, který hráč nese, určená modelem a úhlem náklonu úderové plochy, musí být uvedena na aktuálním „Seznamu vyhovujících hlav drajvrů“ (List of Conforming Driver Heads) vydávaném R&A.

Výjimka: Na drajvry, jejichž hlava hole byla vyrobena před rokem 1999, se dané omezení nevztahuje.

*TREST ZA TO, ŽE HRÁČ NESE HŮL PORUŠUJÍCÍ PODMÍNKU, ANIŽ BY S NÍ ZAHRÁL RÁNU:

Hra na jamky – Po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení této Podmínky, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení této Podmínky. Nejvyšší možný trest v jednom kole je odečtení dvou jamek.

Hra na rány – Dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení této Podmínky. Nejvyšší možný trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány (dvě rány na prvních dvou jamkách, kde došlo k porušení této Podmínky).

Hra na jamky i hra na rány – v případě zjištění porušení této Podmínky mezi dvěma jamkami se má za to, že ke zjištění došlo během hraní následující jamky, s odpovídajícími důsledky ohledně trestu.

Soutěže proti par a proti bogey – Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1a.

Stableford – Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1b.

*Jakmile hráč zjistí, že některá hůl nebo hole, které nese, jsou v rozporu s touto Podmínkou, musí je ihned prohlásit za vyřazené ze hry a uvědomit o tom svého soupeře ve hře na jamky nebo svého zapisovatele či spoluhráče ve hře na rány. Pokud tak neučiní, je diskvalifikován.

TREST ZA ZAHRÁNÍ RÁNY HOLÍ PORUŠUJÍCÍ PODMÍNKU: Diskvalifikace.“

b. Seznam vyhovujících golfových míčů

R&A na svých webových stránkách (www.randa.org) pravidelně zveřejňuje „Seznam vyhovujících golfových míčů“ (List of Conforming Golf Balls), ve kterém jsou uvedeny míče, které byly otestovány a shledány vyhovujícími Pravidlům golfu. Jestliže chce Soutěžní výbor nařídit, aby hráči používali výhradně míče uvedené na tomto seznamu, měl by být uvedený seznam k dispozici a v podmínkách soutěže by měla být uvedena následující podmínka:

„Míč, který hráč používá, musí být uveden na platném „Seznamu vyhovujících golfových míčů“ (List of Conforming Golf Balls) vydávaném R&A.

TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY: Diskvalifikace.“

c. Podmínka jednoho míče

Jestliže je žádoucí, aby bylo během stanoveného kola zakázáno měnit značku a typ míče, je doporučena následující podmínka:

„Omezení míčů používaných během kola: (Poznámka u Pravidla 5-1)

(i) Podmínka jednoho míče

Během stanoveného kola musí všechny míče, které hráč používá, mít stejnou značku a být stejného typu, jak je to uvedeno pod jedním heslem v platném „Seznamu vyhovujících golfových míčů.“

Poznámka: Jestliže je spuštěn nebo umístěn míč, který má jinou značku nebo je jiného typu, může se beztrestně zvednout a hráč pak musí spustit nebo umístit vyhovující míč (Pravidlo 20-6).

TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY:

Hra na jamky – po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení této Podmínky, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení této Podmínky. Nejvyšší možný trest v jednom kole je ztráta dvou jamek.

Hra na rány – dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení této Podmínky. Nejvyšší možný trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány (dvě rány na prvních dvou jamkách, kde došlo k porušení této Podmínky).

Soutěže proti par a proti bogey – Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1a.

Stableford – Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1b.

(ii) Postup při zjištění porušení Podmínky

Jestliže hráč zjistí, že hrál míčem, kterým porušil uvedenou Podmínku, musí jej vyřadit ze hry dříve, než odehraje ránu z následujícího odpaliště, a musí dokončit kolo za použití vyhovujícího míče, jinak je diskvalifikován. Pokud dojde k tomuto zjištění během hraní jamky a hráč si zvolí, že nahradí používaný míč vyhovujícím míčem ještě před dohráním jamky, musí umístit vyhovující míč na místo, kde ležel míč porušující tuto Podmínku.“

2. Nosič (Poznámka u Pravidla 6-4)

Pravidlo 6-4 umožňuje hráči použít nosiče, pokud má v každém okamžiku pouze jednoho nosiče. Nicméně za určitých podmínek může Soutěžní výbor chtít zakázat použití nosičů nebo omezit hráčův výběr nosiče, např. že nosičem nesmí být profesionální golfista, sourozenec, rodič, jiný hráč hrající stejnou soutěž apod. V takovém případě jsou doporučeny následující formulace:

„Nosiči nejsou povoleni

Hráč nesmí mít během stanoveného kola nosiče.“

„Omezení toho, kdo může dělat nosiče

„Během stanoveného kola nesmí hráči dělat nosiče __________ .

*TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY:

Hra na jamky – po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení této Podmínky, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení této Podmínky. Nejvyšší možný trest v jednom kole je ztráta dvou jamek.

Hra na rány – dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení této Podmínky. Nejvyšší možný trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány (dvě rány na prvních dvou jamkách, kde došlo k porušení této Podmínky).

Hra na jamky i hra na rány – v případě zjištění porušení této Podmínky mezi dvěma jamkami se má za to, že ke zjištění došlo během hraní následující jamky, s odpovídajícími důsledky ohledně trestu.

Soutěže proti par a proti bogey – Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1a.

Stableford – Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1b.

*Hráč, který měl nosiče, který byl v rozporu s touto Podmínkou, musí ihned po zjištění tohoto provinění zajistit, aby po zbytek stanoveného kola již tuto podmínku dodržel. Jinak je hráč diskvalifikován.“

3. Tempo hry (Poznámka 2 u Pravidla 6-7)

Aby zabránil pomalé hře, může Soutěžní výbor stanovit tempo hry podle Poznámky 2 u Pravidla 6-7.

4. Přerušení hry z důvodu nebezpečné situace (Poznámka u Pravidla 6-8b)

Jelikož již došlo k mnoha úmrtím a zraněním v důsledku zasažení bleskem na golfovém hřišti, jsou všechny kluby a sponzoři naléhavě žádáni, aby přijali předběžná opatření, která ochrání osoby před zásahem blesku. Zejména je třeba věnovat pozornost Pravidlům 6-8 a 33-2d. Jestliže chce Soutěžní výbor přijmout podmínku uvedenou v Poznámce u Pravidla 6-8, je doporučena následující formulace:

„Jestliže je hra přerušena Soutěžním výborem z důvodu nebezpečné situace, nesmí hráči v zápase nebo ve skupině mezi dvěma jamkami pokračovat ve hře, dokud Soutěžní výbor nenařídí obnovení hry. Jestliže hráči právě hrají jamku, musí hru okamžitě přerušit a nesmí pokračovat, dokud Soutěžní výbor nenařídí obnovení hry. Pokud hráč hru okamžitě nepřeruší, je diskvalifikován, pokud okolnosti neopravňují prominutí trestu diskvalifikace podle Pravidla 33-7.

Signálem k přerušení hry z důvodu nebezpečné situace bude dlouhý zvukový signál.“

Běžně používány jsou dále uvedené signály. Je doporučeno, aby všechny Soutěžní výbory postupovaly podobně:

Okamžité přerušení hry: Jeden dlouhý zvukový signál.

Přerušení hry: Tři po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně.

Obnovení hry: Dva krátké zvukové signály, opakovaně.

5. Cvičení

a. Všeobecně

Soutěžní výbor může vydat směrnice, které se týkají cvičení, v souladu s Poznámkou u Pravidla 7-1, Výjimkou (c) u Pravidla 7-2, Poznámkou 2 u Pravidla 7-2 a Pravidlem 33-2c.

b. Cvičení mezi jamkami (Poznámka 2 u Pravidla 7)

Jestliže chce Soutěžní výbor postupovat podle Poznámky 2 u Pravidla 7, je doporučena následující formulace:

„Mezi jamkami hráč nesmí zahrát žádnou cvičnou ránu na jamkovišti naposledy hrané jamky ani v jeho okolí, ani zkoušet povrch jamkoviště naposledy hrané jamky tím, že by po něm kutálel míč.

TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY:

Hra na jamky – ztráta následující jamky.

Hra na rány – dvě trestné rány na následující jamce.

Hra na jamky i hra na rány – v případě porušení této Podmínky na poslední jamce stanoveného kola obdrží hráč uvedený trest na této jamce.“

6. Rada při soutěžích družstev (Poznámka u Pravidla 8)

Jestliže chce Soutěžní výbor jednat v souladu s Poznámkou u Pravidla 8, je doporučena následující formulace:

„Podle Poznámky u Pravidla 8 Pravidel golfu může každé družstvo určit jednu osobu (navíc k osobám, které je podle tohoto Pravidla povoleno žádat o radu), která může radit členům daného družstva. Tato osoba (pokud má být jakkoli omezeno, kdo může být jmenován touto osobou, vložte toto omezení sem) musí být před poskytnutím jakékoli rady oznámena Soutěžnímu výboru.“

7. Nové jamky (Poznámka u Pravidla 33-2b)

Soutěžní výbor může v souladu s Poznámkou u Pravidla 33-2b stanovit, že jamky a odpaliště pro jedno kolo soutěže, která se hraje po více dnů, mohou být každý den umístěny různě.

8. Doprava

Jestliže je žádoucí, aby hráči v soutěži chodili pěšky, je doporučena následující podmínka:

„Hráči se během stanoveného kola nesmí žádným způsobem na ničem svézt, kromě případů schválených Soutěžním výborem.

*TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY:

Hra na jamky – po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení této Podmínky, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší možný trest v jednom kole je ztráta dvou jamek.

Hra na rány – dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení této Podmínky. Nejvyšší možný trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány (dvě rány na prvních dvou jamkách, kde došlo k porušení této Podmínky).

Hra na jamky i hra na rány – v případě zjištění porušení této Podmínky mezi dvěma jamkami se má za to, že ke zjištění došlo během hraní následující jamky, s odpovídajícími důsledky ohledně trestu.

Soutěže proti par a proti bogey – Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1a.

Stableford – Viz Poznámku 1 u Pravidla 32-1b.

*Používání jakéhokoli neschváleného způsobu dopravy musí být přerušeno okamžitě poté, co bylo zjištěno porušení Podmínky. Jinak je hráč diskvalifikován.“

9. Antidoping

Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže stanovit, že hráči musí dodržovat antidopingové předpisy.

10. Rozhodování při rovnosti

Jak ve hře na jamky, tak ve hře na rány může být remíza přípustným výsledkem. Nicméně pokud je třeba určit jednoho vítěze, je Soutěžní výbor oprávněn podle Pravidla 33-6 k tomu, aby určil, jak a kdy se rozhodne. Toto rozhodnutí by mělo být zveřejněno předem.

R&A doporučuje:

Hra na jamky

Zápas, který skončí nerozhodně (all square), by měl pokračovat rozehrávkou jamku po jamce, dokud jedna strana nevyhraje jamku. Rozehrávka by měla začít od jamky, na které zápas začal. V zápase s hendikepy by se měly používat hendikepové rány jako ve stanoveném kole.

Hra na rány

(a) V případě rovnosti výsledků v soutěži na rány bez hendikepů se doporučuje rozehrávka. Tato rozehrávka se může hrát na 18 jamek nebo na menší počet jamek, jak Soutěžní výbor určí. Pokud to není proveditelné nebo pokud tato rozehrávka nerozhodne, doporučuje se rozehrávka jamku po jamce.

(b)V případě rovnosti výsledků v soutěži na rány s hendikepy se doporučuje rozehrávka s hendikepy. Tato rozehrávka se může hrát na 18 jamek nebo na menší počet jamek, jak Soutěžní výbor určí. Doporučuje se, aby se taková rozehrávka hrála nejméně na tři jamky.

  V soutěžích, kde tabulka přidělení hendikepových ran nehraje roli, by se v případě, že se rozehrávka hraje na menší počet jamek než 18, měly hendikepy hráčů pro rozehrávku určit jako poměrná část jejich hendikepů vzhledem k počtu hraných jamek, přičemž zlomek půl a více hendikepové rány se počítá jako celá rána a menší zlomek se zanedbá.

  V soutěžích, kde tabulka přidělení hendikepových ran hraje roli, jako jsou např. hra na rány čtyřmi míči, soutěže proti bogey, proti par a Stableford, by se hendikepové rány pro rozehrávku měly přidělovat stejně, jako se jednotlivým hráčům přidělovaly v soutěži.

(c) Pokud není rozehrávka proveditelná, doporučuje se porovnání výsledkových lístků. Způsob tohoto porovnání by měl být oznámen předem a mělo by být též určeno, co se stane, pokud tento postup neurčí vítěze. Přijatelným způsobem porovnání výsledkových lístků je určení vítěze na základě lepšího výsledku na posledních 9 jamkách. Pokud hráči mají na posledních 9 jamkách shodný výsledek, určí se vítěz na základě lepšího výsledku na posledních 6, 3, resp. 1 jamce. Pokud je uvedený postup použit v soutěži s různými počátečními odpališti (např. canon start), doporučuje se, aby za „posledních 9 jamek, posledních 6 jamek atd.“ byly považovány jamky 10-18, 13-18 atd.

  V soutěžích, kde tabulka přidělení hendikepových ran nehraje roli, jako je např. hra na rány jednotlivců, by se v případě, že se použije metoda posledních 9, 6, 3 a 1 jamky, měla od těchto částečných výsledků odečíst poměrná část hendikepu jednotlivých hráčů, tj. jedna polovina, třetina, šestina atd. Při nakládání se zbytky takových poměrných částí by se Soutěžní výbor měl řídit doporučeními příslušné hendikepové autority.

  V soutěžích, kde tabulka přidělení hendikepových ran hraje roli, jako jsou např. hra na rány čtyřmi míči, soutěže proti bogey, proti par a Stableford, by se hendikepové rány měly započítat stejně, jako se jednotlivým hráčům započítávaly v soutěži.

11. Nasazení pro hru na jamky

Ačkoli může být nasazení pro hru na jamky zcela náhodné nebo mohou být určití hráči rozmístěni do různých čtvrtin nebo osmin, doporučuje se v případě, že zápasy byly určeny na základě kvalifikace, použít obecné číselné nasazení.

Obecné číselné nasazení

Jestliže se nejedná o určení posledních postupujících, rozhodují se případy rovnosti výsledků v kvalifikaci pro potřeby určení nasazení tak, že výsledky jsou řazeny podle toho, jak byly odevzdány, přičemž nejdříve odevzdaný výsledek obdrží nejnižší možné číslo. Pokud není možné určit pořadí, v jakém byly výsledky odevzdány, rozhodnou se případy rovnosti náhodným losem.

HORNÍ POLOVINA SPODNÍ POLOVINA HORNÍ POLOVINA SPODNÍ POLOVINA
64 HRÁČŮ 32 HRÁČŮ
1 vs. 64 2 vs. 63 1 vs. 32 2 vs. 31
32 vs. 33 31 vs. 34 16 vs. 17 15 vs. 18
16 vs. 49 15 vs. 50 8 vs. 25 7 vs. 26
17 vs. 48 18 vs. 47 9 vs. 24 10 vs. 23
8 vs. 57 7 vs. 58 4 vs. 29 3 vs. 30
25 vs. 40 26 vs. 39 13 vs. 20 14 vs. 19
9 vs. 56 10 vs. 55 5 vs. 28 6 vs. 27
24 vs. 41 23 vs. 42 12 vs. 21 11 vs. 22
4 vs. 61 3 vs. 62 16 HRÁČŮ
29 vs. 36 30 vs. 35 1 vs. 16 2 vs. 15
13 vs. 52 14 vs. 51 8 vs. 9 7 vs. 10
20 vs. 45 19 vs. 46 4 vs. 13 3 vs. 14
5 vs. 60 6 vs. 59 5 vs. 12 6 vs. 11
28 vs. 37 27 vs. 38 8 HRÁČŮ
12 vs. 53 11 vs. 54 1 vs. 8 2 vs. 7
21 vs. 44 22 vs. 43 4 vs. 5 3 vs. 6

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatek I - Část A - Místní pravidla
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP