Česká golfová federace

Pravidla golfu 2016

Dodatek I - Část A - Místní pravidla

Dodatek I - Část A - Místní pravidla

Definice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

Obecně

Podle Pravidla 33-8a může Soutěžní výbor vytvářet a zveřejňovat Místní pravidla, která se týkají místních neobvyklých podmínek, pokud jsou tato Místní pravidla v souladu se zásadami ustanovenými v tomto Dodatku. Podrobné informace ohledně přijatelných a zakázaných Místních pravidel jsou navíc uvedeny v „Rozhodnutích o Pravidlech golfu“ (Decisions on the Rules of Golf) u Pravidla 33-8 a v „Průvodci pořádáním soutěží“ (Guidance on Running a Competition).

Jestliže místní neobvyklé podmínky překážejí řádné hře a Soutěžní výbor pokládá za nezbytné pozměnit některé Pravidlo golfu, musí k tomu získat souhlas R&A.

V mezích zásad stanovených v Dodatku I může Soutěžní výbor přijmout vzorové Místní pravidlo tak, že se na výsledkovém lístku nebo nástěnce odkáže na některý z níže uvedených příkladů. Vzorová Místní pravidla dočasné povahy by nicméně neměla být vytištěna na výsledkovém lístku.

1. Hřiště – Stanovení hranic, okrajů a statusu předmětů

Soutěžní výbor může přijmout Místní pravidla:

Informující o tom, jak jsou určeny hranice hřiště, vodní překážky, podélné vodní překážky, půda v opravě, závady a nedílné součásti hřiště (Pravidlo 33-2a).

Vyjasňující status vodních překážek, které mohou být podélnými vodními překážkami (Pravidlo 26).

Vyjasňující status předmětů, které mohou být závadami (Pravidlo 24).

Prohlašující libovolnou konstrukci za nedílnou součást hřiště a tedy nikoli závadu, např. podpůrné palisády odpališť, jamkovišť a bankrů (Pravidla 24 a 33-2a).

Prohlašující umělé povrchy a okraje silnic za nedílnou součást hřiště.

Poskytující úlevu jako v Pravidle 24-2b od silnic a cest, které nemají umělý povrch nebo okraje, pokud by mohly nespravedlivě ovlivnit hru.

Určující status dočasných závad umístěných na hřišti nebo v jeho blízkosti jako pohyblivých, nepohyblivých či dočasně pohyblivých závad.

2. Ochrana hřiště

a. Půda v opravě; Hra zakázána

Jestliže chce Soutěžní výbor chránit určitou oblast hřiště, včetně travních školek, mladé výsadby a jiných pěstěných částí hřiště, měl by ji prohlásit za půdu v opravě a zakázat hru z této oblasti. Je doporučeno následující Místní pravidlo:

„Oblast ___ (označená pomocí ___) je půda v opravě, ze které je hra zakázána. Jestliže hráčův míč leží v této oblasti nebo pokud tato oblast překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí hráč použít úlevu podle Pravidla 25-1.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.“

b. Ochrana mladých stromků

Jestliže je žádoucí ochránit před poškozením mladé stromky, je doporučeno následující Místní pravidlo:

„Ochrana mladých stromků rozpoznatelných podle ___. Jestliže takový stromek překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí se míč zvednout a beztrestně spustit v souladu s postupem předepsaným Pravidlem 24-2b (Nepohyblivá závada). Pokud je míč ve vodní překážce, musí hráč míč zvednout a spustit podle Pravidla 24-2b(i) s tím, že nejbližší místo úlevy musí být v dané vodní překážce a míč se musí spustit v dané vodní překážce, nebo může hráč postupovat podle Pravidla 26. Míč zvednutý podle tohoto Místního pravidla se smí očistit.

Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle tohoto Místního pravidla, jestliže (a) je rána zjevně neproveditelná, a to kvůli překážení něčeho jiného než takového stromku, nebo (b) by k překážení takového stromku docházelo pouze při zjevně bezdůvodné ráně nebo při nikoli nezbytně nutném neobvyklém postoji, švihu nebo směru hry.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.“

c. Chráněné biozóny

Jestliže příslušná autorita (tj. státní úřad apod.) zakáže z důvodu ochrany životního prostředí vstup do určité oblasti, která je na hřišti nebo k němu bezprostředně přiléhá, nebo zakáže hru z takové oblasti, měl by Soutěžní výbor vydat Místní pravidlo vyjasňující postup při úlevě. Soutěžní výbor nemůže sám od sebe prohlásit oblast za chráněnou biozónu.

Soutěžní výbor má určitou volnost v tom, zda oblast prohlásí za půdu v opravě, vodní překážku nebo území mimo hřiště. Nemůže ovšem jednoduše prohlásit za vodní překážku nebo podélnou vodní překážku takovou oblast, která nesplňuje definici „vodní překážky“, a měl by se pokusit zachovat povahu jamky.

Je doporučeno následující Místní pravidlo:

„1. Definice

Chráněná biozóna (CHB) je oblast, která je za takovou prohlášena příslušnou autoritou. Vstup do této oblasti nebo hra z této oblasti jsou zakázány z důvodu ochrany životního prostředí.

Oblast ___ (označená pomocí ___) je chráněná biozóna (CHB), která má status jako (půda v opravěvodní překážkamimo hřiště).

2. Míč v chráněné biozóně

Půda v opravě

Jestliže je míč v CHB, která byla prohlášena za půdu v opravě, musí se míč spustit podle Pravidla 25-1b.

Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že míč, který nebyl nalezen, je v CHB prohlášené za půdu v opravě, může hráč využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 25-1c.

Vodní překážky a podélné vodní překážky

Jestliže je míč nalezen v CHB, která byla prohlášena za vodní překážku nebo podélnou vodní překážku, nebo je známo nebo prakticky jisté, že míč, který nebyl nalezen, je v takové CHB, musí hráč s připočtením jedné trestné rány postupovat podle Pravidla 26-1.

Poznámka: Jestliže se míč spuštěný podle Pravidla 26 zakutálí do pozice, kde CHB překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí hráč použít úlevu podle odstavce 3 tohoto Místního pravidla.

Mimo hřiště

Jestliže je míč v CHB, která byla prohlášena za území mimo hřiště, musí si hráč připočítat jednu trestnou ránu a hrát další ránu z místa, které je co nejblíže místu, odkud byla hrána předchozí rána (viz Pravidlo 20-5).

3. Překážení v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu

CHB překáží, pokud překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu. Pokud dochází k překážení, musí hráč použít následující úlevu:

(a) V poli: Jestliže míč leží v poli, musí se na hřišti určit takové nejbližší místo vzhledem k místu, kde míč leží, které (a) není blíže jamce, (b) nedochází v něm k překážení CHB a (c) není v překážce ani na jamkovišti. Hráč pak musí míč zvednout a beztrestně jej spustit do vzdálenosti jedné délky hole od tohoto místa na takovou část hřiště, která splňuje výše uvedené podmínky (a), (b) a (c).

(b) V překážce: Jestliže je míč v překážce, musí hráč míč zvednout a spustit jej buď:

(i) beztrestně v překážce co nejblíže původnímu místu, avšak ne blíže jamce a na takovou část hřiště, která poskytuje úplnou úlevu od dané CHB; nebo

(ii) s připočtením jedné trestné rány mimo překážku tak, aby původní místo, na kterém míč ležel, bylo přímo mezi jamkou a místem spuštění bez omezení, jak daleko za překážkou se smí míč spustit. Navíc může hráč, pokud je to možné, postupovat podle Pravidla 26 nebo 28.

(c) Na jamkovišti: Jestliže míč leží na jamkovišti, musí jej hráč zvednout a beztrestně umístit na takové nejbližší místo vzhledem k místu, kde míč leží, které poskytuje úplnou úlevu od překážení CHB, avšak ne blíže jamce ani v překážce.

Míč zvednutý podle odstavce 3 tohoto Místního pravidla se smí očistit.

Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle odstavce 3 tohoto Místního pravidla, jestliže (a) je rána zjevně neproveditelná, a to kvůli překážení něčeho jiného než CHB, nebo (b) by k překážení CHB docházelo pouze při zjevně bezdůvodné ráně nebo při nikoli nezbytně nutném neobvyklém postoji, švihu nebo směru hry.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.

Poznámka: V případě závažného porušení tohoto Místního pravidla může Soutěžní výbor udělit trest diskvalifikace.“

3. Stav hřiště

a. Zabořený míč

Nepříznivý stav hřiště, včetně výskytu bláta nebo extrémního podmáčení, může bránit řádné hře a opravňuje tak zavedení úlevy pro zabořený míč kdekoli v poli.

Pravidlo 25-2 poskytuje beztrestnou úlevu pro míč zabořený ve vlastním důlku po dopadu na libovolné nízko sekané ploše kdekoli v poli. Na jamkovišti se míč může zvednout a poškození způsobené dopadem míče se může opravit (Pravidla 16-1b a c). Jestliže podmínky opravňují poskytnutí úlevy při zabořeném míči kdekoli v poli, je doporučeno následující Místní pravidlo:

„Jestliže je míč zabořený kdekoli v poli, může se beztrestně zvednout, očistit a spustit co nejblíže původnímu místu, avšak ne blíže jamce. Spouštěný míč se musí nejprve dotknout části hřiště, která je v poli.

Výjimky:

1. Hráč nemůže využít úlevu podle tohoto Místního pravidla, jestliže je míč zabořený v písku mimo nízko sekanou plochu.

2. Hráč nemůže využít úlevu podle tohoto Místního pravidla, jestliže je rána zjevně neproveditelná, a to kvůli překážení něčeho jiného než dočasné podmínky, na kterou se vztahuje toto Místní pravidlo.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.“

b. „Povolené stavění“ a „Pravidla pro zimní období“

Nahodilé místní neobvyklé podmínky, které by mohly překážet spravedlivé hře, ale nejsou rozšířené, by měly být prohlášeny za půdu v opravě, o které pojednává Pravidlo 25.

Nepříznivé podmínky, jako je množství sněhu, jarní tání, dlouhé deště nebo extrémní horko, mohou nicméně způsobit neuspokojivý stav drah, a někdy dokonce zabránit použití sekací techniky. Jestliže takové podmínky převládají na celém hřišti do té míry, že Soutěžní výbor usoudí, že „Povolené stavění“ nebo „Pravidla pro zimní období“ podpoří spravedlivou hru nebo napomohou ochraně hřiště, je doporučeno následující Místní pravidlo (které by mělo být odvoláno, jakmile to podmínky umožní):

„Jestliže míč leží na nízko sekané ploše v poli (případně blíže určené oblasti, např. na 6. jamce), může se beztrestně zvednout a očistit. Předtím, než hráč míč zvedne, musí označit jeho polohu. Zvednutý míč se musí umístit do vzdálenosti (upřesnění oblasti např. 15 cm, jedné délky hole apod.) od původního místa, avšak ne blíže jamce ani v překážce nebo na jamkovišti.

Hráč může svůj míč umístit pouze jednou a míč je ve hře, jakmile je umístěn (Pravidlo 20-4). Jestliže míč nezůstane ležet v klidu na místě, na které byl umístěn, platí Pravidlo 20-3d. Jestliže umístěný míč zůstane ležet v klidu na místě, na které byl umístěn, a teprve následně se pohne, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží, pokud neplatí ustanovení některého jiného Pravidla.

Jestliže hráč neoznačí polohu míče předtím, než jej zvedne, pohne předmětem označujícím polohu míče předtím, než vrátí míč do hry, nebo s míčem pohne jiným způsobem, např. kutálením za pomoci hole, je potrestán jednou trestnou ranou.

Poznámka: „Nízko sekanou plochou“ se rozumí každá část hřiště, včetně průchodů vyšší travou (rough), posečená na výšku dráhy (fairway) nebo níže.

*TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.

*Jestliže hráč obdrží všeobecný trest za porušení tohoto Místního pravidla, neobdrží již žádný další trest podle tohoto Místního pravidla.“

c. Čištění míče

Podmínky, jako je nadměrné mokro, kdy na míči ulpívá podstatné množství bláta, mohou být takové, že opravňují možnost míč zvednout, očistit a vrátit na původní místo. V takovém případě je doporučeno následující Místní pravidlo:

„(Vymezení oblasti, např. na 6. jamce, na nízko sekané ploše, kdekoli v poli atd.) se míč může beztrestně zvednout a očistit. Míč se musí vrátit na původní místo.

Poznámka: Pozice míče se musí označit předtím, než se míč zvedne podle tohoto Místního pravidla – viz Pravidlo 20-1.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.“

d. Provzdušňovací díry

Jestliže bylo hřiště provzdušněno, může to opodstatnit zavedení Místního pravidla, které povoluje beztrestnou úlevu od provzdušňovacích děr. Je doporučeno následující Místní pravidlo:

„Jestliže se míč v poli zastaví v provzdušňovací díře nebo na ní, může se beztrestně zvednout, očistit a spustit co nejblíže původnímu místu, avšak ne blíže jamce. Spouštěný míč se musí nejprve dotknout části hřiště, která je v poli.

Na jamkovišti může hráč míč, který se zastaví v provzdušňovací díře nebo na ní, umístit na nejbližší místo, které není blíže jamce a které poskytuje úlevu.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.“

e. Okraje travních drnů

Jestliže chce Soutěžní výbor povolit úlevu od okrajů travních drnů, avšak nikoli od drnů samotných, je doporučeno následující Místní pravidlo:

„Okraje travních drnů (nikoli travní drny samy o sobě) v poli jsou prohlášeny za půdu v opravě. Překážení takového okraje v hráčově postoji nicméně není považováno za překážení podle Pravidla 25-1. Jestliže míč leží na okraji travního drnu nebo se tohoto okraje dotýká nebo pokud tento okraj překáží v prostoru hráčova zamýšleného švihu, může hráč využít úlevu podle Pravidla 25-1. Všechny okraje drnů v jedné souvisle vydrnované oblasti jsou považovány za tentýž okraj.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.“

f. Kameny v bankrech

Podle definice jsou kameny volné přírodní předměty, a pokud je hráčův míč v překážce, nesmí se hráč dotknout kamene, který je ve stejné překážce nebo se jí dotýká, ani s ním pohnout (Pravidlo 13-4). Kameny v bankrech mohou nicméně pro hráče představovat nebezpečí (hráč může být zraněn kamenem, který zasáhne holí při pokusu zahrát míč) a mohou také překážet řádnému průběhu hry.

Jestliže je opodstatněno povolení zvednout kámen v bankru, je doporučeno následující Místní pravidlo:

„Kameny v bankrech jsou pohyblivé závady (platí Pravidlo 24-1).“

4. Závady

a. Nepohyblivé závady v blízkosti jamkoviště (např. hlavy postřikovačů)

Pravidlo 24-2 poskytuje beztrestnou úlevu od překážení nepohyblivé závady, ale také stanoví, že jinde než na jamkovišti nepředstavuje překážení ve směru hry samo o sobě překážení ve smyslu tohoto Pravidla.

Na některých hřištích jsou nicméně plochy okolo jamkoviště posečeny tak nízko, že hráči mohou chtít patovat i z těsného okolí jamkoviště. V takovém případě mohou nepohyblivé závady v blízkosti jamkoviště překážet řádnému průběhu hry a je opodstatněno zavedení následujícího Místního pravidla, které poskytuje doplňkovou beztrestnou úlevu od překážení nepohyblivé závady:

„Lze využít úlevu od překážení nepohyblivé závady podle Pravidla 24-2.

Navíc, pokud míč leží v poli a nepohyblivá závada, která je na jamkovišti nebo do vzdálenosti dvou délek hole od jamkoviště a která je do vzdálenosti dvou délek hole od míče, překáží ve směru hry mezi míčem a jamkou, může hráč využít úlevu následujícím způsobem:

  Míč se musí zvednout a spustit na nejbližším místě vzhledem k místu, kde míč leží, které (a) není blíže jamce, (b) poskytuje úlevu od daného překážení a (c) není v překážce ani na jamkovišti.

Pokud míč leží na jamkovišti a nepohyblivá závada, která je do vzdálenosti dvou délek hole od jamkoviště, překáží v dráze patu, může hráč využít úlevu následujícím způsobem:

  Míč se musí zvednout a umístit na nejbližší místo vzhledem k místu, kde míč leží, které (a) není blíže jamce, (b) poskytuje úlevu od daného překážení a (c) není v překážce.

Míč zvednutý podle tohoto Místního pravidla se smí očistit.

Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle tohoto Místního pravidla, jestliže je rána zjevně neproveditelná, a to kvůli překážení něčeho jiného než dané nepohyblivé závady.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.“

Poznámka: Soutěžní výbor může omezit platnost tohoto Místního pravidla na určité jamky, na míče ležící na nízko sekané ploše, na určité závady nebo, jedná-li se o závady, které nejsou na jamkovišti, na závady na nízko sekané ploše. „Nízko sekanou plochou“ se rozumí každá část hřiště, včetně průchodů vyšší travou (rough), posečená na výšku dráhy (fairway) nebo níže.

b. Dočasně nepohyblivé závady

Pokud jsou na hřišti nebo blízko něj instalovány dočasné závady, měl by Soutěžní výbor určit, zda se jedná o pohyblivé, nepohyblivé nebo dočasně nepohyblivé závady.

Jestliže Soutěžní výbor prohlásí tyto závady za dočasně nepohyblivé závady, je doporučeno následující Místní pravidlo:

„1. Definice

Dočasně nepohyblivá závada (DNZ) je uměle vyrobený předmět, který bývá často zbudován v souvislosti se soutěží a který je pevně ukotven či umístěn nebo není snadno přemístitelný, avšak není umístěn trvale. Příklady DNZ zahrnují, avšak nikoli výlučně, stany, výsledkové tabule, tribuny pro diváky, televizní věže a toalety.

Kotvící lana jsou součástí DNZ, pokud Soutěžní výbor neurčí, že mají stejný status jako dráty a kabely výškového elektrického vedení.

2. Překážení

DNZ překáží, jestliže (a) míč leží před ní nebo tak blízko ní, že DNZ překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu nebo (b) míč leží v závadě, na ní, pod ní nebo za ní tak, že libovolná část DNZ překáží přímo mezi míčem a jamkou a zároveň ve směru hry, přičemž k překážení dochází také tehdy, pokud míč leží ve vzdálenosti nejvýše jedné délky hole od místa, které je ve stejné vzdálenosti od jamky a kde by docházelo k popsanému překážení.

Poznámka: Míč je pod DNZ, jestliže je pod vnějším okrajem DNZ, i když tento okraj nesahá až k zemi.

3. Úleva

Hráč může využít úlevu od překážení DNZ, a to i když je tato DNZ mimo hřiště, následovně:

(a) V poli: Jestliže míč leží v poli, musí se určit takové nejbližší místo vzhledem k místu, kde míč leží, které (a) není blíže jamce, (b) poskytuje úlevu od překážení popsaného v odstavci 2 a (c) není v překážce ani na jamkovišti. Hráč musí míč zvednout a spustit jej do vzdálenosti jedné délky hole od tohoto místa a na takovou část hřiště, která splňuje výše uvedené podmínky (a), (b) a (c).

(a) V překážce: Jestliže je míč v překážce, musí jej hráč zvednout a spustit buď:

(i) Beztrestně v souladu s výše uvedeným odstavcem 3(a) s tím, že nejbližší část hřiště poskytující úplnou úlevu musí být v dané překážce a míč se musí spustit v dané překážce. Pokud není možná úplná úleva, musí se míč beztrestně spustit v dané překážce na takovou část hřiště, která poskytuje největší možnou úlevu; nebo

(ii) S připočtením jedné trestné rány mimo danou překážku následovně: musí se určit takové nejbližší místo vzhledem k místu, kde míč leží, které (a) není blíže jamce, (b) poskytuje úlevu od překážení popsaného v odstavci 2 a (c) není v překážce. Hráč musí míč zvednout a spustit jej do vzdálenosti jedné délky hole od tohoto místa a na takovou část hřiště, která splňuje výše uvedené podmínky (a), (b) a (c).

Míč zvednutý podle odstavce 3 se smí očistit.

Poznámka 1: Jestliže je míč v překážce, nic v tomto Místním pravidle hráči nebrání, pokud je to možné, postupovat podle Pravidla 26 nebo podle Pravidla 28.

Poznámka 2: Pokud není míč, který se má spustit podle tohoto Místního pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

Poznámka 3: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo, které (a) dovoluje nebo přikazuje hráči využít dropovací zónu, když využívá úlevu od DNZ, nebo (b) dovoluje hráči jako další možnost spustit míč na opačné straně DNZ, než je místo určené v souladu s odstavcem 3, avšak jinak v souladu s odstavcem 3.

Výjimky: Jestliže hráčův míč leží před DNZ nebo za ní (tedy nikoli v ní, pod ní nebo na ní), nemůže hráč využít úlevu podle odstavce 3, pokud:

1. Je rána zjevně neproveditelná, nebo v případě překážení ve směru hry je zjevně neproveditelná taková rána, aby míč mohl skončit na přímé spojnici k jamce, a to kvůli překážení něčeho jiného než DNZ;

2. By k překážení DNZ docházelo pouze při zjevně bezdůvodné ráně nebo při nikoli nezbytně nutném neobvyklém postoji, švihu nebo směru hry; nebo

3. V případě překážení ve směru hry je zjevně nesmyslné očekávat, že by hráč dokázal zahrát míč dostatečně daleko směrem k jamce, aby míč dosáhl této DNZ.

Jestliže hráč není oprávněn k využití úlevy kvůli těmto výjimkám, může, pokud jeho míč leží v poli nebo je v bankru, využít úlevu podle Pravidla 24-2b, pokud je to možné. Pokud je míč ve vodní překážce, může hráč míč zvednout a spustit podle Pravidla 24-2b(i) s tím, že nejbližší místo úlevy musí být v dané vodní překážce a míč se musí spustit v dané vodní překážce, nebo může hráč postupovat podle Pravidla 26.

4. Míč v DNZ nenalezen

Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že míč, který nebyl nalezen, je v DNZ nebo na ní či pod ní, může se míč, pokud je to možné, spustit podle ustanovení odstavce 3 nebo odstavce 5. Pro potřeby použití odstavce 3 a 5 se pak uvažuje, jako by míč ležel na místě, kde naposledy překročil vnější obvod DNZ (Pravidlo 24-3).

5. Dropovací zóny

Jestliže hráči překáží DNZ, může mu Soutěžní výbor povolit nebo nařídit využít dropovací zónu. Pokud hráč při úlevě dropovací zónu využije, musí míč spustit v té dropovací zóně, která je nejblíže místu, kde míč původně ležel nebo kde se podle odstavce 4 uvažuje, že ležel (a to i když je tato nejbližší dropovací zóna blíže jamce).

Poznámka: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo zakazující využití dropovací zóny, která je blíže jamce.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.“

c. Dočasné kabely a dráty elektrického vedení

Pokud jsou na hřišti instalovány dočasné dráty elektrického vedení nebo telefonní či jiné kabely, je doporučeno následující Místní pravidlo:

„Dočasné dráty a kabely elektrického vedení, telefonní či jiné kabely a rohožky, které je zakrývají, nebo podpěry, které je podpírají, jsou závady.

1. Jestliže jsou snadno přemístitelné, platí Pravidlo 24-1.

2. Jestliže jsou připevněné nebo nejsou snadno přemístitelné, může hráč, pokud je míč v poli nebo v bankru, využít úlevu podle Pravidla 24-2b. Pokud je míč ve vodní překážce, může hráč získat úlevu podle Pravidla 24-2b(i) s tím, že nejbližší místo úlevy musí být v dané vodní překážce a míč se musí spustit v dané vodní překážce nebo může hráč postupovat podle Pravidla 26.

3. Jestliže míč zasáhne drát nebo kabel výškového elektrického vedení, rána se ruší a hráč musí v souladu s Pravidlem 20-5 (Hraní další rány z místa, odkud byla hrána předchozí rána) hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, odkud byl naposledy odehrán původní míč.

Poznámka: Kotvící lana jsou součástí dočasně nepohyblivé závady, pokud Soutěžní výbor Místním pravidlem neurčí, že mají stejný status jako dráty a kabely výškového elektrického vedení.

Výjimka: Jestliže míč zasáhne takovou část kabelu, která vede ze země, nesmí se rána opakovat.

4. Trávou pokryté výkopy pro kabely jsou půda v opravě, a to i když tak nejsou označeny, a platí Pravidlo 25-1b.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.“

5. Vodní překážky – míč hraný provizorně podle Pravidla 26-1

Pokud má vodní překážka (včetně podélné vodní překážky) takovou velikost či tvar, nebo pokud je umístěna tak, že:

(i) by bylo nepraktické zjišťovat, zda míč v překážce je či není, anebo by to nepřípustně zdržovalo hru, a že

(ii) pokud se původní míč nenajde, je známo nebo prakticky jisté, že je v této vodní překážce,

může Soutěžní výbor zavést Místní pravidlo dovolující provizorní hru míče podle Pravidla 26-1. Míč se hraje provizorně podle libovolné z přípustných možností podle Pravidla 26-1 nebo podle libovolného přípustného Místního pravidla. Jestliže hráč provizorně hraje takový míč a původní míč je ve vodní překážce, může hráč hrát původní míč, jak leží, nebo pokračovat provizorně hraným míčem, ale již nemůže využít Pravidlo 26-1 vůči původnímu míči.

Za těchto okolností je doporučeno následující Místní pravidlo:

„Jestliže není jisté, zda míč je ve vodní překážce (upřesněte umístění) nebo je v ní ztracen, může hráč provizorně hrát další míč podle libovolné z přípustných možností podle Pravidla 26-1.

Pokud je původní míč nalezen mimo danou vodní překážku, musí s ním hráč pokračovat ve hře.

Pokud je původní míč nalezen v dané vodní překážce, může ho hráč hrát, jak leží, nebo může pokračovat ve hře míčem hraným provizorně podle Pravidla 26-1.

Pokud původní míč není nalezen nebo identifikován do pěti minut, musí hráč pokračovat ve hře provizorně hraným míčem.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.“

6. Dropovací zóny

Soutěžní výbor může zřídit dropovací zóny, do kterých se míč může nebo musí spustit, jestliže usoudí, že není možné nebo praktické postupovat přesně podle Pravidla 24-2b nebo Pravidla 24-3 (Nepohyblivá závada), Pravidla 25-1b nebo 25-1c (Půda v abnormálním stavu), Pravidla 25-3 (Nesprávné jamkoviště), Pravidla 26-1 (Vodní překážky a Podélné vodní překážky) nebo Pravidla 28 (Nehratelný míč). Zpravidla by takové dropovací zóny měly představovat doplňkovou možnost k možnostem uvedeným v Pravidle samém, než aby jejich využití bylo povinné.

Vezme-li se za příklad dropovací zóna pro vodní překážku, pak pokud je taková dropovací zóna zřízena, je doporučeno následující Místní pravidlo:

„Jestliže je míč ve vodní překážce (upřesněte umístění) nebo je známo nebo prakticky jisté, že míč, který nebyl nalezen, je v této vodní překážce, může hráč:

(i) postupovat podle Pravidla 26-1; nebo

(ii) jako další možnost s trestem jedné trestné rány spustit míč v dropovací zóně.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:

Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.“

Poznámka: Jestliže hráč využije dropovací zónu, pak pro spuštění a opakované spuštění platí následující:

(a) Hráč nemusí při spouštění míče stát v dropovací zóně.

(b) Spuštěný míč se musí nejprve dotknout části hřiště v dropovací zóně.

(c) Jestliže je dropovací zóna určena čárou na zemi, nachází se sama čára uvnitř dropovací zóny.

(d) Spuštěný míč se nemusí zastavit uvnitř dropovací zóny.

(e) Spuštěný míč se musí opakovaně spustit, jestliže se zakutálí a zastaví v některé z pozic popsaných v Pravidle 20-2c(i-vi).

(f) Spuštěný míč se může zakutálet blíže jamce než je místo, kde se při spuštění poprvé dotkl části hřiště, pokud se zastaví ve vzdálenosti nejvýše dvou délek hole od tohoto místa a zároveň v žádné z pozic popsaných v bodě (e).

(g) S ohledem na ustanovení (e) a (f) se spuštěný míč může zakutálet a zastavit blíže jamce, než:

jeho původní poloha nebo stanovená poloha (viz Pravidlo 20-2b);

nejbližší místo úlevy nebo místo největší možné úlevy (Pravidlo 24-2, 24-3, 25-1 nebo 25-3); nebo

místo, kde míč naposledy překročil hranici vodní překážky nebo podélné vodní překážky (Pravidlo 26-1).

7. Měřicí zařízení

Jestliže chce Soutěžní výbor postupovat podle Poznámky uvedené u Pravidla 14-3, je doporučeno následující Místní pravidlo:

„(Určete podle potřeby, např. V této soutěži nebo Při hře na tomto hřišti apod.) může hráč získat informace ohledně vzdáleností použitím přístroje měřicího vzdálenost. Jestliže hráč během stanoveného kola použije měřicí zařízení k odhadu nebo měření dalších faktorů, které by mohly ovlivnit jeho hru (např. výškového rozdílu, rychlosti větru, apod.), poruší tím Pravidlo 14-3.“

Související odkazy

Předmluva
Předmluva
Hlavní změny
Hlavní změny
Jak používat pravidla
Jak používat pravidla
Stručný průvodce pravidly
Stručný průvodce pravidly
Etiketa
Etiketa
Definice
Definice
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 1 - Hra
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 2 - Hra na jamky
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 3 - Hra na rány
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 4 - Hole
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 5 - Míč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 6 - Hráč
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 7 - Cvičení
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 8 - Rada; Ukázání směru hry
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 9 - Informace o počtu ran
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 10 - Pořadí ve hře
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 11 - Odpaliště
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 12 - Hledání a identifikace míče
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 13 - Míč se hraje, jak leží
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 14 - Udeření míče
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 15 - Nahrazený míč; Nesprávný míč
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 16 - Jamkoviště
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 17 - Praporková tyč
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastaven
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 20 - Zvednutí, spuštění a umístění míče; Hra z nesprávného místa
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 21 - Čištění míče
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 22 - Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 23 - Volné přírodní předměty
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 24 - Závady
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 25 - Půda v abnormálním stavu, zabořený míč a nesprávné jamkoviště
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 26 - Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 27 - Ztracený míč, míč mimo hřiště; Provizorní míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 28 - Nehratelný míč
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 30 - Hra na jamky třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Obsah
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatek I - Část B - Podmínky soutěže
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatky II, III a IV - Úvod
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek II - Tvar a provedení holí
Dodatek III - Míč
Dodatek III - Míč
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Dodatek IV - Zařízení a další výstroj
Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP