Česká golfová federace

Pravidla amatérského statusu 2016

Pravidlo 9 - Navrácení amatérského statusu

Pravidlo 9 - Navrácení amatérského statusu

9-1. Všeobecně

Výbor má výhradní pravomoc:

navrátit amatérský status profesionálnímu golfistovi nebo jiné osobě, která porušila Pravidla,

předepsat před navrácením určitou čekací lhůtu, nebo

odmítnout navrácení.

Proti tomuto rozhodnutí výboru se lze odvolat tak, jak je uvedeno v těchto Pravidlech.

9-2. Žádost o navrácení

Každá žádost o navrácení se posuzuje podle podstaty věci, přičemž se obvykle bere ohled na následující principy:

a. Očekávání navrácení

Amatérský a profesionální golf jsou dvě zřetelně odlišné formy hry, které nabízejí různé příležitosti. Ani jednomu z nich neprospívá, když je proces změny statusu z profesionálního na amatérský příliš snadný. Navíc je třeba odrazovat od všech porušení Pravidel. Proto se musí žadatel o navrácení amatérského statusu podrobit čekací lhůtě předepsané výborem.

Tato čekací lhůta začíná obvykle běžet od data posledního porušení Pravidel, pokud výbor nerozhodne, že začíná běžet od (a) data, kdy se o posledním porušení Pravidel dozvěděl výbor, nebo (b) jiného data určeného výborem.

b. Čekací lhůta

(i) Profesionalismus

Délka čekací lhůty se obvykle odvozuje od délky období, po kterou osoba Pravidla porušovala. Nicméně žádný žadatel není obvykle způsobilý k navrácení amatérského statusu, dokud nejedná v souladu s Pravidly po dobu nejméně jednoho roku.

Je doporučeno, aby se výbor držel následujících délek čekacích lhůt:

Délka období porušování Pravidel Čekací lhůta
méně než 6 let 1 rok
6 a více let 2 roky

Tato lhůta může být nicméně prodloužena, pokud žadatel hrál o peněžní výhry ve značné míře. Při rozhodování o případném prodloužení lhůty je též potřeba vzít do úvahy úroveň příslušných soutěží, jakož i žadatelovy výsledky v nich.

Ve všech případech si výbor každopádně vyhrazuje právo uvedenou lhůtu prodloužit nebo zkrátit.

(ii) Ostatní porušení Pravidel

Obvyklou čekací lhůtou je jeden rok. Tato lhůta může být nicméně prodloužena v případě závažného porušení.

c. Počet navrácení

Amatérský status nebývá obvykle osobě navrácen více než dvakrát.

d. Hráči národní význačnosti

Hráč národní význačnosti, který porušoval Pravidla po dobu více než pěti let, není obvykle způsobilý k navrácení amatérského statusu.

e. Status čekatele na navrácení

Čekatel na navrácení musí během čekací lhůty jednat v souladu s těmito Pravidly tak, jak to předepisují amatérskému golfistovi.

Čekatel na navrácení se nemůže účastnit soutěží jako amatérský golfista. Může se nicméně účastnit jakož i vyhrávat ceny v soutěžích, které jsou otevřeny výhradně pro členy klubu, kterého je i on členem, pokud to tento klub povolí. Nesmí ale tento klub reprezentovat proti jiným klubům, vyjma pokud to schválí kluby účastnící se této soutěže a případně i pořádající Soutěžní výbor.

Čekatel na navrácení se může účastnit soutěží, které nejsou určeny výhradně amatérským golfistům, pokud to umožňují podmínky soutěže, aniž by tím uškodil své žádosti, pokud tak učiní coby žadatel o navrácení. Musí se vzdát veškerých nároků na peněžní výhry nabízené v soutěži a nesmí ani přijmout žádnou cenu vyhrazenou pro amatérského golfistu (Pravidlo 3-1).

9-3. Podání žádosti

Žádost o navrácení amatérského statusu musí být doručena výboru v souladu s postupem, který výbor stanoví, a musí zahrnovat ty údaje, které výbor požaduje.

9-4. Odvolání

Každý řídící orgán by měl ustanovit postup, jak může dotčená osoba podat odvolání proti rozhodnutí týkajícího se navrácení amatérského statusu.

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP