Česká golfová federace

Pravidla amatérského statusu 2016

Pravidlo 8 - Postup při prosazování Pravidel

Pravidlo 8 - Postup při prosazování Pravidel

8-1. Rozhodnutí o porušení Pravidel

Jestliže je výbor upozorněn na možné porušení Pravidel ze strany osoby, která se prohlašuje za amatérského golfistu, je na výboru, aby rozhodl, zda došlo k porušení Pravidel nebo ne. Každý případ bude výborem zkoumán do té míry a hloubky, jakou výbor uzná za vhodnou, a posuzován podle podstaty věci. Rozhodnutí výboru je konečné, kromě možností odvolání tak, jak je uvedeno v těchto Pravidlech.

8-2. Prosazování

Jestliže výbor rozhodne, že daná osoba porušila Pravidla, může prohlásit amatérský status dané osoby za propadlý nebo může jako podmínku ponechání amatérského statusu požadovat, aby daná osoba upustila od určitého jednání nebo se ho zdržela.

O opatřeních přijatých podle Pravidla 8-2 by měl výbor uvědomit danou osobu a dále může uvědomit jakýkoli zainteresovaný golfový svaz nebo asociaci.

8-3. Odvolání

Každý řídící orgán by měl ustanovit postup, jak může dotčená osoba podat odvolání proti rozhodnutí týkajícího se prosazování těchto Pravidel.

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP