Česká golfová federace

Pravidla amatérského statusu 2016

Pravidlo 4 - Výdaje

Pravidlo 4 - Výdaje

4-1. Všeobecně

Pokud Pravidla nestanoví jinak, nesmí amatérský golfista od nikoho přijmout peněžní nebo jinou úhradu výdajů spojených s účastí na golfovém turnaji nebo exhibici.

4-2. Úhrada soutěžních výdajů

Amatérský golfista může, za podmínek stanovených odstavci a - g tohoto Pravidla, obdržet úhradu přiměřených výdajů spojených s účastí na golfovém turnaji nebo exhibici ve výši nepřesahující skutečné výdaje.

Jestliže je amatérský golfista držitelem vzdělávacího golfového stipendia (viz Pravidlo 6-5) nebo se může o podobné stipendium ucházet v budoucnosti, měl by se ohledně toho, zda příslušné předpisy pro toto stipendium umožňují úhradu soutěžních výdajů, poradit s národním orgánem, který tato stipendia řídí, nebo s příslušnou vzdělávací institucí.

a. Rodinná podpora

Amatérský golfista může obdržet úhradu výdajů od člena své rodiny nebo svého zákonného poručníka nebo opatrovníka.

b. Juniorští golfisté

Juniorský golfista může obdržet úhradu výdajů, pokud se účastní soutěže vyhrazené pouze juniorským golfistům.

Poznámka: Pokud není soutěž určena výhradně juniorským golfistům, může juniorský golfista obdržet úhradu výdajů, pokud se účastní této soutěže, podle Pravidla 4-2c.

c. Soutěže jednotlivců

Amatérský golfista, který se účastní soutěže jednotlivců, může obdržet úhradu výdajů, pokud splňuje následující ustanovení:

(i)Pokud se soutěž koná v hráčově vlastní zemi, musí být úhrada výdajů schválena a provedena skrze hráčův národní, státní, oblastní či krajský svaz nebo asociaci, nebo může, se svolením takovéhoto orgánu, provést úhradu hráčův klub.

(ii)Jestliže se soutěž koná v zahraničí, musí být úhrada výdajů schválena a provedena skrze hráčův národní, státní, oblastní či krajský svaz nebo asociaci, nebo může, se svolením hráčova národního svazu nebo asociace, úhradu provést orgán řídící golf na území, na kterém se soutěž koná.

Řídící orgán může vydat omezení ohledně úhrady výdajů na určitý počet soutěžních dnů v rámci jednoho kalendářního roku a amatérský golfista nesmí tento limit překročit. V takovém případě se do výdajů započítává také přiměřený čas potřebný na cestu a tréninkové dny ve spojitosti se soutěžními dny.

Výjimka: Amatérský golfista nesmí obdržet, ať už přímo nebo nepřímo, úhradu výdajů od profesionálního agenta (viz Pravidlo 2-2) nebo z jiného podobného zdroje podle toho, jak určí řídící orgán.

Poznámka: Amatérský golfista mající golfovou dovednost či věhlas nesmí dělat reklamu či jinak propagovat zdroj, od kterého obdržel úhradu výdajů (viz Pravidlo 6-2), kromě případů povolených Pravidly.

d. Soutěže družstev

Amatérský golfista může obdržet úhradu výdajů, jestliže v soutěži družstev, při tréninku nebo na tréninkovém táboře reprezentuje:

svou zemi,

svůj oblastní či krajský svaz nebo asociaci,

svůj klub,

svého zaměstnavatele nebo odvětví, nebo

podobný orgán.

Poznámka 1: Pojem „podobný orgán“ zahrnuje uznané vzdělávací instituce a armádní složky.

Poznámka 2: Pokud není určeno jinak, musí výdaje hradit buď organizace, kterou hráč reprezentuje, nebo orgán, který řídí golf v zemi, ve které se koná příslušná akce.

e. Pozvání nemající souvislost s golfovou dovedností

Amatérský golfista, který je pozván k účasti na golfové akci z jiných důvodů, než je jeho golfová dovednost (např. známá osobnost, obchodní partner nebo zákazník), může obdržet úhradu výdajů.

f. Exhibice

Amatérský golfista, který se účastní exhibice pořádané na podporu uznané dobročinné organizace, může obdržet úhradu výdajů za předpokladu, že exhibice není spojena s jiným golfovým podnikem, kterého se hráč také účastní.

g. Sponzorované hendikepové soutěže

Amatérský golfista, který se účastní sponzorované hendikepové soutěže, může obdržet úhradu výdajů, pokud soutěž splňuje následující ustanovení:

(i)Jestliže se soutěž koná v hráčově vlastní zemi, musí sponzor nejprve získat každoroční souhlas řídícího orgánu s úhradou výdajů.

(ii)Jestliže se soutěž koná ve více než jedné zemi nebo se jí účastní zahraniční hráči, musí sponzor nejprve získat každoroční souhlas všech příslušných řídících orgánů. Tato souhlasná vyjádření musí být zaslána řídícímu orgánu země, ve které soutěž začíná.

4-3. Náklady spojené s golfem

Amatérský golfista může obdržet úhradu přiměřených výdajů, ve výši nepřesahující skutečné výdaje, spojených s jinou golfovou aktivitou, než je účast v soutěži.

Výjimka: Amatérský golfista nesmí obdržet, ať už přímo nebo nepřímo, úhradu takovýchto výdajů od profesionálního agenta (viz Pravidlo 2-2) nebo z jiného podobného zdroje podle toho, jak určí řídící orgán.

Poznámka: Amatérský golfista mající golfovou dovednost či věhlas nesmí dělat reklamu či jinak propagovat zdroj, od kterého obdržel úhradu takovýchto výdajů (viz Pravidlo 6-2), kromě případů povolených Pravidly.

4-4. Náklady na živobytí

Amatérský golfista může dostávat rozumnou podporu na pokrytí nákladů na živobytí, nepřevyšující jeho skutečné výdaje, za předpokladu, že tato podpora je schválena a proplácena skrze hráčův národní svaz nebo asociaci.

Při určování, zda je taková podpora potřebná a přiměřená, by měl národní golfový svaz nebo asociace, jež má svrchovanou pravomoc ohledně schválení takové podpory, vzít do úvahy, kromě jiných faktorů, příslušné sociálně-ekonomické podmínky.

Výjimka: Amatérský golfista nesmí obdržet takovouto podporu, ať už přímo nebo nepřímo, od profesionálního agenta (viz Pravidlo 2-2) nebo z jiného podobného zdroje podle toho, jak určí řídící orgán.

Reklama
Banner
X WHS WHS

Ověř si svůj HCP